OGŁOSZENIE o przetargu na dzierżawę i najem nieruchomości

Lp.
Nr
działki
Pow w. m2
Nr księgi wieczystej
Położenie obręb
Rodzaj zbycia Dzierżawa i najem
Cel umowy
Okres umowy
Wysokoś
czynszu dzierżaw
Wysokość czynszu najmu
1.
820
1354
LU1 W/00022607/5
Dominiczyn
Przetarg
Uprawy rolne
Do 3 lat
31,10 zł
2.
855
2541
LU 1 W/00022535/9
Dominiczyn
Przetarg
Uprawy rolne
Do 3 lat
58,50zł
4
974
2996
LU1W/00022607/5
Dominiczyn
Przetarg
Uprawy rolne
Do 3 lat
68,90zł
5.
888 Cz. dz.
1374
LU1W/00022793/5
Dominiczyn
Przetarg
Uprawy rolne
Do 3 lat
31,60 zł
6.
286
3400
LU1W/00023204/7
Kołacze
Przetarg
Uprawy rolne
Do 3 lat
78,20 zł
7.
104
1300
LU1W/00032338/1
Wołoskowola
Przetarg
Uprawy rolne
Do 3 lat
29,90zł
8.
118/2
1100
LU1W/00022791/1
Wołoskowola
Przetarg
Uprawy rolne
Do 3 lat
25,30zł
9
151/2
1500
LU1W/00022791/1
Wołoskowola
Przetarg
Uprawy rolne
Do 3 lat
34,50zł
10
106/2
2877
LU1W/00022936/0
Wołoskowola
Przetarg
Uprawy rolne
Do 3 lat
66,20 zł
11
15/2
2446
LU1W/00022791/1
Wołoskowola
Przetarg
Do 3 lat
56,30 zł
12
6/2
1658
LU 1 W/00022537/3
Wołoskowola
Przetarg
Uprawy rolne
Do 3 lat
38,10 zł
13
Cz.
Dz. 405
1019
LU1 W/00046973/5
Lubowierz
Przetarg
Uprawy rolne i część zabud.
Do 3 lat
23,40zł
20 zł +vat miesięcznie
14
13/3
1800
LU1 W/00022796/6
Skorodnica
Przetarg
Uprawy rolne
Do 3 lat
41,40zł
15
27
4200
LU1 W/00022796/6
Skorodnica
Przetarg
Uprawy rolne
Do 3 lat
96,60zł
16
32
4200
LU1W/00022796/6
Skorodnica
Przetarg
Uprawy rolne
Do 3 lat
96,60 zł
17
82/1
1100
LU1 W/00022796/6
Skorodnica
Przetarg
Uprawy rolne
Do 3 lat
25,30 zł
18
6/1
1500
LU1W/00022602/6
Kamień
Przetarg
Uprawy rolne
Do 3 lat
34,50 zl

  W/w nieruchomości są wolne od obciążeń.

Przetarg odbędzie się 25.04.2017r o godz. 10°° w świetlicy Urzędu Gminy.
Wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej czynszu dzierżawy i najmu za daną nieruchomość winno być wnoszone w gotówce w terminie do dnia 24.04.2017r. Wpłaty wadium należy dokonać na rachunek Urzędu Gminy BS Cyców Filia stary Brus Nr 42 8191 1026 2001 0000 0909 0001 w ten sposób, aby uznanie rachunku lub dowodu wpłaty nastąpiło najpóźniej do dnia 24.04.2017r.
Uczestnikom , którzy przetargu nie wygrali, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni od dnia odwołania lub
zamknięcia przetargu, a uczestnikowi, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego.
W przypadku uchylenia się dzierżawcy od zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Jednocześnie informuje się, że ogłoszony przetarg może być odwołany tylko z uzasadnionych przyczyn. Uczestnicy przetargu, którzy wpłacili wadium zostaną niezwłocznie powiadomieni o tym fakcie, najpóźniej w dniu otwarcia.

Post Author: admin