Czas na przygotowanie pojemników

Czas na przygotowanie pojemników

18 maja 2020 Off By admin

Podstawa segregacji to odpowiednie pojemniki na odpady. Nie ma segregacji bez pojemników na poszczególne rodzaje odpadów. Każdy właściciel lub zarządca nieruchomości powinien więc zapewnić zarówno duże pojemniki zewnętrzne, jak i mniejsze kosze, z których na co dzień korzystają mieszkańcy czy pracownicy. Zgodnie z nowym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gmin należących do Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz.Urz.Woj.Lubel. z 2020 r. poz. 1146), a także Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r. poz. 19) od 1 lipca 2020 r. będziemy segregować odpady na 5 frakcji. Osobne pojemniki będą miały: metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło, bioodpady oraz odpady zmieszane.

PAPIER (kolor pojemników lub worków – niebieski), wrzucamy np.: czyste opakowania z papieru i tektury, gazety, czasopisma i ulotki, kartony, zeszyty, papier biurowy.

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE (kolor pojemników lub worków – żółty), wrzucamy np.: puste, zgniecione butelki plastikowe, zakrętki od butelek i słoików, plastikowe opakowania, torebki, worki foliowe, kartony po sokach i mleku (tzw. tetrapaki), zgniecione puszki po napojach i żywności.

SZKŁO (kolor pojemników lub worków – zielony), wrzucamy np.: puste, szklane butelki, słoiki, szklane opakowania po kosmetykach.

BIO (kolor pojemników – brązowy), wrzucamy np.: odpadki warzywne i owocowe, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie, zwiędłe kwiaty oraz rośliny doniczkowe, resztki jedzenia bez mięsa, kości oraz tłuszczów zwierzęcych.

ZMIESZANE (kolor pojemników – czarny), odpady pozostałe po wysegregowaniu pozostałych frakcji, czyli tylko to czego nie udało się rozdzielić do wymienionych pojemników na odpady segregowane lub czego nie można oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, tzw. PSZOK (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory, żarówki, zabawki elektroniczne, środki chemiczne, tj. farby, lakiery, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, przeterminowane leki, oraz odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych).


Dodatkowo:

ODPADY ZIELONE (kolor worków brązowy), np.: liście, skoszona trawa, rozdrobnione gałęzie (odbierane od kwietnia do października).

WYSTUDZONE POPIOŁY (kolor worków czarny), jednostkowa waga worka nie powinna przekraczać 40 kg (odbierane od października do kwietnia).

ODPADY WIELKOGABARYTOWE, np.: stare meble (stoły, krzesła, szafy), wyroby tapicerskie (np. fotele, wersalki, pufy), materace, zabawki dużych rozmiarów, rowery, suszarnie na pranie, dywany (odbierane sprzed posesji).


Do odpadów takich jak papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne mogą być używane w odpowiednim kolorze worki. Właściciele nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej otrzymają worki dla tych frakcji w ilości po jednym worku w odpowiednim kolorze o pojemności 120 l na jednego mieszkańca, na okres określony częstotliwością odbioru.

FRANKE Sortownik 121.0200.676 Garbo 60-4 2 x 8 + 12 | Wszystko do ...

W przypadku gdy mieszkańcy budynków wielolokalowych gromadzą odpady w przynależnych do bloków wiatach na odpady nie muszą w swoich gospodarstwach domowych posiadać worków w odpowiednich kolorach.

Odpady nie są odbierane bezpośrednio z indywidualnych mieszkań, a ze zbiorowych gniazd śmieciowych, zatem to właśnie tam znajdujące się pojemniki (kontenery) muszą mieć odpowiednie kolory i oznakowanie. Należy jednak zawsze pamiętać o prawidłowej segregacji z podziałem na pięć frakcji. Mieszkańcy bloków posegregowane odpady takie jak np. szkło, papier, a nawet bioodpady powinni wyrzucać do kontenerów bez worków. Worki foliowe to odpad, który powinien znaleźć się we frakcji na metale i tworzywa sztuczne.

Odpady biodegradowalne i zmieszane należy gromadzić w pojemnikach twardych. Powinny one spełniać wymagania określone w ustawie o systemie oceny zgodności lub wymagania Polskich Norm, co oznacza, że muszą być szczelne, zamykane, wykonane z materiałów trudnopalnych, a także powinny być przystosowane do opróżniania przez pojazdy specjalistyczne. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych muszą być estetyczne, utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym, poprzez ich dezynfekcje i dezynsekcje co najmniej raz do roku. Powinny być także w dobrym stanie technicznym, co oznacza stałą naprawę ich szczelności. Pojemniki niespełniające wymogów kolorystycznych powinniśmy dostosować do wymogów zawartych w Regulaminie i Rozporządzeniu. W przypadku gdy pojemniki, z których korzystamy dotychczas nie spełniają tych wymogów na początek można pokryć je odpowiednim kolorem w części, jednak nie mniejszej niż 30% zewnętrznej, całkowitej powierzchni pojemnika, w sposób widoczny dla korzystających z pojemników. Dotyczy to również pojemników, które obniżają walory estetyczne przestrzeni publicznej, w której się znajdują, w szczególności w miejscach o znaczeniu historycznym lub przyrodniczym. Na spełnienie wymogów kolorystycznych, czy też wymianę pojemników we właściwych kolorach będziemy mieć czas maksymalnie do 30 czerwca 2022 r. Ponadto wszystkie pojemniki, kontenery oraz worki do gromadzenia odpadów komunalnych, oprócz obowiązującej kolorystyki, muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające rodzaj gromadzonych odpadów oraz posiadać trwały indywidualny nadruk (kod kreskowy) wygenerowany i udostępniony przez podmiot odbierający. Pojemniki oraz worki powinny zabezpieczać odpady przed pogorszeniem jakości zbieranej frakcji dla przyszłych procesów ich przetwarzania. Pojemniki twarde, a także ewentualnie większą ilość potrzebnych worków, należy nabyć we własnym zakresie. Sprzedaż używanych pojemników oferuje między innymi Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej we Włodawie.

Pojemność, a także ilość pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych musi być dostosowana do liczby osób korzystających z tych pojemników, do ilości wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów oraz częstotliwości ich opróżniania. Minimalną pojemność pojemników w zależności od rodzaju nieruchomości oraz liczby osób korzystających z pojemników, jak również częstotliwości odbierania odpadów z nieruchomości zostały ustalone w Regulaminie. Na terenie działań Międzygminnego Związku Celowego od 1 lipca 2020 r. odpady będą odbierane od mieszkańców według następujących zasad (minimalna częstotliwość odbioru):

zabudowa jednorodzinna:

 • papier – raz na 2 miesiące,
 • metale i tworzywa sztuczne – co najmniej raz w miesiącu,
 • szkło – raz na 3 miesiące,
 • bioodpady i zmieszane:
 • z nieruchomości położonych na terenach miejskich – raz na 2 tygodnie, przy czym odbieranie następuje w ten sam dzień tygodnia;
 • nieruchomości położonych na terenach wiejskich – raz na miesiąc, natomiast w okresie od kwietnia do października – raz na 2 tygodnie;
 • popiół – w okresie od października do kwietnia – raz w miesiącu,
 • odpady zielone – w okresie od kwietnia do października – raz w miesiącu,
 • odpady wielkogabarytowe (meble, opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) – co najmniej raz na 3 miesiące,

zabudowa wielolokalowa:

 • papier – raz na 2 tygodnie,
 • metale i tworzywa sztuczne – co najmniej 2 razy w miesiącu,
 • szkło – raz na miesiąc,
 • bioodpady i zmieszane – co najmniej raz na tydzień,
 • odpady wielkogabarytowe – raz na miesiąc,

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

 • papier – raz na 2 miesiące,
 • metale i tworzywa sztuczne – co najmniej raz w miesiącu,
 • szkło – raz na 3 miesiące,
 • bio i zmieszane – raz na 2 tygodnie, przy czym odbiór odpadów odbywa się w tym samym dniu tygodnia.
 • bio i zmieszane – w przypadku podmiotów handlowo-usługowych i gastronomicznych prowadzących działalność poza budynkami, lokalami w formie ogródków, wprowadza się obowiązek codziennego przekazywania odpadów komunalnych do posiadanego pojemnika na odpady zmieszane oraz do pojemników na odpady gromadzone selektywnie.
 • odpady zielone – w okresie od marca do listopada – co dwa tygodnie,
 • odpady wielkogabarytowe – co najmniej raz na 3 miesiące.

Pojemniki powinny zostać udostępnione w dniu odbioru przed posesją od godz. 7:00. Należy je ustawić w granicach nieruchomości, z której zbierane są odpady, w miejscu łatwo dostępnym zarówno dla użytkownika, jak i dla operatora odbierającego odpady, w sposób nie powodujący uciążliwości i utrudnień dla osób trzecich. Zatem powinno być to miejsce w obrębie posesji, w granicy działki z drogą publiczną.

Od 1 lipca pojemników przeznaczonych na gromadzenie odpadów w obrębie naszych posesji, wiat śmieciowych, czy też gospodarstw domowych będzie znacznie więcej. Zatem jest to już najwyższy czas, aby rozpocząć przygotowania do nowego pięciofrakcyjnego systemu segregacji, począwszy od zaopatrzenia się w odpowiednie pojemniki.