Wójt

Do zakresu działania i kompetencji Wójta należy w szczególności:

 • kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i kierowanie Urzędem Gminy;
 • reprezentowanie Gminy i Urzędu Gminy na zewnątrz
 • podejmowanie czynności w sprawach nie cierpiących zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego;
 • uczestniczenie w pracach związków i porozumień międzygminnych oraz wykonywanie zadań wynikających z tych porozumień;
 • wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
 • upoważnianie innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
 • podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności;
 • wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników gminnych jednostek organizacyjnych;
 • załatwianie wniosków posłów i senatorów, udzielanie odpowiedzi na pytania i interpelacje radnych;
 • czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu;
 • wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla kompetencji Wójta przez przepisy prawa oraz uchwały Rady Gminy.

KOŁTUN PAWEŁ NIKODEM
e-mail: wojt@starybrus.pl
Pełniona funkcja: Wójt Gminy Stary Brus