Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Stary Brus

Gmina Stary Brus realizuje projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Stary Brus” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Osi priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.

Celem projektu jest ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego, poprawa jakości i warunków życia mieszkańców oraz zwiększenie atrakcyjności gminy Stary Brus, poprzez poprawę efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej im Marii Konopnickiej w Starym Brusie oraz w budynku Biblioteki Publicznej w Starym Brusie, oraz zastosowanie infrastruktury wykorzystującej OZE.

Realizacja założonego celu pozwoli na znaczne podniesienie jakości wypełniania zadań własnych Gminy wobec społeczności w zakresie ochrony środowiska i przyrody, co bezpośrednio wpłynie na podniesienie jakości życia mieszkańców oraz rozwój obszaru Gminy.

Wśród najważniejszych korzyści wynikających z realizacji projektu należy wymienić:

  • redukcja emisji gazów cieplarnianych
  • obniżenie kosztów operacyjnych i bieżących napraw budynku szkoły i biblioteki publicznej
  • budowanie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego oraz zmniejszenia zależności importu paliw
  • zmniejszenie stopnia degradacji środowiska naturalnego dzięki wykorzystaniu OZE
  • większy poziom edukacji ekologicznej mieszkańców
  • promowanie regionu jako nowoczesnego i proekologicznego

Wartość projektu: 2 103 823,97 zł

Dofinansowanie projektu z UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:  1 397 427,12 zł