Cyfrowa Gmina

Gmina Stary Brus bierze udział w naborze oraz realizuje zadania w ramach projektu Cyfrowa Gmina w ramach Osi V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Cyfrowa Gmina to konkurs grantowy dedykowany wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego na poziomie gmin. To środki na cyfryzację urzędów, zakup sprzętu komputerowego dla jednostek podległych, przygotowanie urzędników do pracy z nowoczesnymi technologiami, wsparcie w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz szkolenia.

W ramach w/w projektu grantowego zostały zakupione urządzenia sieciowe i osprzęt sieciowy pozwalający na przyłączenie do szerokopasmowego Internetu. Dodatkowo został przeprowadzony pakiet szkoleń dla pracowników w zakresie zagadnień z dziedziny cyberbezpieczeństwa, obsługi systemów związanych z wdrożeniem pakietu e-Usług, ePUAP, a także profesjonalne rozwiązania dla administratorów sieci. . W Urzędzie Gminy została również wykonana diagnoza cyberbezpieczeństwa, która pozwoliła ocenić poziom aktualnych zabezpieczeń oraz pomoże wdrożyć szereg działań zaradczych i naprawczych.

Gmina otrzymała dofinansowanie w formie grantu do 100% wydatków kwalifikowanych.

Wysokość grantu dla gminy wyniósł 99 697,65 zł.

Projekt realizowany w latach 2021 – 2023.