Cyfrowa Gmina

Gmina Stary Brus bierze udział w naborze oraz realizuje zadania w ramach projektu Cyfrowa Gmina w ramach Osi V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Cyfrowa Gmina to konkurs grantowy dedykowany wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego na poziomie gmin. To środki na cyfryzację urzędów, zakup sprzętu komputerowego dla jednostek podległych, przygotowanie urzędników do pracy z nowoczesnymi technologiami, wsparcie w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz szkolenia.

Gminy otrzymają dofinansowanie w formie grantu do 100% wydatków kwalifikowanych.

Minimalna wysokość grantu dla gminy wynosić będzie 100 000 zł.

Projekt realizowany w latach 2021 – 2023.