Zdalna Szkoła

Gmina Stary Brus realizuje projekt finansowany ze środków I Osi priorytetowej POPC – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Wsparcie w postaci grantu może być udzielone na projekty polegające na doposażeniu Jednostek Oświatowych w sprzęt komputerowy niezbędny do prowadzenia lekcji w trybie zdalnym.

Na ten cel przeznaczono w sumie ponad 180 milionów złotych. Program nie przewiduje wkładu własnego ze strony samorządu. Na zakup sprzętu można wydać od 35 tysięcy do 100 tysięcy złotych w zależności od liczby uczniów w określonej gminie lub powiecie.

Wartość dofinansowania projektu z UE dla Gminy Stary Brus: 44 999,48 zł