Sekretarz

Do zadań Sekretarza Urzędu należy:

 • prowadzenie spraw związanych z organizacją Urzędu oraz z powoływaniem i organizacją jednostek podporządkowanych radzie gminy;
 • upowszechnianie i wdrażanie nowoczesnych metod organizacji pracy w Urzędzie;
 • prowadzenie prac związanych z przestrzeganiem dyscypliny pracy;
 • sporządzanie projektu struktury organizacyjnej Urzędu oraz sieci organizacyjnej jednostek gminy;
 • opracowywanie projektów statutu i regulaminu organów gminy i ich jednostek;
 • sporządzanie projektów przepisów gminnych, prowadzenie ich zbioru oraz zbioru przepisów ogólnie obowiązujących;
 • opracowywanie projektów uchwał rady, zarządzeń i postanowień Wójta
 • prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników jednostek podległych Urzędowi Gminy;
 • sporządzanie projektów zakresu czynności i odpowiedzialności pracowników Urzędu;
 • analizowanie i opiniowanie projektów przejmowania przez gminę zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, opracowywanie wystąpień w tej sprawie;
 • koordynowanie prac związanych z udziałem gminy w związkach i porozumieniach międzygminnych;
 • załatwianie spraw pieczęci Urzędu Gminy i pracowników (ustalanie treści, zamawianie, wydawanie, zwrot, ewidencja);
 • prowadzenie spraw związanych ze skargami (ewidencja, rozdział, dopilnowanie załatwienia);
 • informowanie Wójta o konieczności dokonywania zmian personalnych wśród pracowników;
 • nadzorowanie czasu pracy pracowników samorządowych;
 • przedstawianie Wójtowi propozycji do powierzania określonych czynności pracownikom, a w szczególności tych których w dniu opracowywania regulaminu nie powierzono nikomu i których konieczność wykonania nastąpi w czasie przyszłym;
 • prowadzenie rejestru umów i zleceń;
 • wykonywanie innych spraw i zadań zleconych przez Wójta.

ANDRZEJ  ĆWIRTA
e-mail: sekretarz@starybrus.pl
Pełniona funkcja: Sekretarz Gminy Stary Brus
tel. (082) 5710125