Rozbudowa istniejącej stacji ujęcia wody i budowa sieci wodociągowej „SPINKA”

Gmina Stary Brus realizuje projekt pn. „Rozbudowa istniejącej stacji ujęcia wody w Starym Brusie, budowa sieci wodociągowej „SPINKA” w miejscowościach: Stary Brus, Nowy Brus, Kołacze, Dominiczyn, Lubowierz” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Poddziałania 7.2 Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii operacji typu Gospodarka wodno-ściekowa objętego PROW na lata 2014 – 2020.

Celem operacji jest poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Stary Brus poprzez rozbudowę stacji ujęcia wody w miejscowości Stary Brus oraz budowę sieci wodociągowej „SPINKA” w miejscowościach: Stary Brus, Nowy Brus, Kołacze, Dominiczyn, Lubowierz.

Prace będą odbywały się w dwóch etapach, a ich zakończenie jest przewidywane na 2022 rok.

Wartość projektu: 2 430 854,24 zł, w tym koszty kwalifikowalne: 1 976 304,26 zł.

Wartość dofinansowania z PROW: 1 257 522,00 zł.