Skarbnik

Do zadań Skarbnika Gminy należy:

  • opracowywanie projektu budżetu Gminy,
  • nadzorowanie i kontrola wykonywania budżetu Gminy,
  • kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych,
  • opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej Gminy oraz zgłaszanie swoich propozycji Wójtowi i Radzie Gminy,
  • wykonywanie – określonych przepisami prawa – obowiązków w zakresie rachunkowości,
  • sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad referatem finansowo-księgowym i podatkowym.

MAGDALENA CHMELEWSKA
e-mail: skarbnik@starybrus.pl
Pełniona funkcja: Skarbnik
tel. (082) 5710125