Budowa dróg gminnych w miejscowościach Marianka, Kołacze i Wołoskowola

Inwestycja realizowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej 104337L na dz. nr ew. 47/2, 191 na odcinku od km 0+000,00 do km 1+899,90 o oznaczeniu A-B, budowy drogi wewnętrznej na dz. nr ew. 47/2, 160 na odcinku od km 0+000,00 do km 0+349,80 o oznaczeniu C-D oraz budowy drogi wewnętrznej na dz. nr ew. 194 na odcinku od km 0+000,00 do km 0+569,42 o oznaczeniu E-F w miejscowości Marianka wraz z budową kanału technologicznego, przebudową i zabezpieczeniem sieci teletechnicznej oraz zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej zgodnie z założonym lokalnie kilometrażem.

Zakres prac związanych z budową drogi gminnej nr 104337L oraz drogi wewnętrznej obejmuje:
− Wytyczenie nowych granic pasa drogi gminnej i wewnętrznej na odcinku objętym opracowaniem,
− Wykonanie przebudowy oraz zabezpieczenia podziemnej infrastruktury technicznej – sieci teletechnicznej w miejscach kolizji z projektowaną infrastrukturą drogową.
− Wykonanie zabezpieczenia podziemnej infrastruktury technicznej – sieci energetycznej w miejscach kolizji z projektowaną infrastrukturą drogową.
− Budowę kanału technologicznego w ciągu drogi gminnej 104337L na działce nr ew. 191
− Rozbiórkę (lokalnie) istniejących elementów istniejącej infrastruktury będących w kolizji z projektowaną drogą gminną i wewnętrzna.
− Wykonanie korekty przebiegu geometrycznego trasy drogi gminnej i wewnętrznej.
− Wykonanie odhumusowania istniejących zieleńców w zakresie niezbędnym wynikającym z usytuowania projektowanych elementów infrastruktury drogowej.
− Wykonanie korytowania pod warstwy konstrukcyjne dróg.
− Wykonanie (zgodnie z PZT) nowej konstrukcji drogi gminnej i wewnętrznej.
− Wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego na wcześniej oczyszczonym i spryskanym emulsją asfaltową podłożu na odcinku objętym opracowaniem.
− Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.
− Odtworzenie zieleńców znajdujących się w granicach opracowania.
− Wykonanie nowego oznakowanie pionowego.

Zakres przebudowy dróg wewnętrznych w miejscowościach Kołacze i Wołoskowola zakłada poprawę parametrów geometryczno- konstrukcyjnych istniejącej nawierzchni poprzez:
− wykonanie wzmocnienia konstrukcji istniejącej jezdni oraz utrzymanie zadanej szerokości;
− wzmocnienie istniejącej podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie poprzez ułożenie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy 20 cm oraz podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy 10 cm,
− wykonanie powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową w ilości 8dm3/m2 oraz grysem kamiennym frakcji 5-8mm
− wykonanie uzupełnienia nawierzchni poboczy na szerokości 0,75m materiałem pochodzącym z korytowania oraz wykonanie warstwy wierzchniej gr 10 cm z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie,
− odtworzenie zieleńców znajdujących się w granicach opracowania
− wykonanie nowego oznakowanie pionowego.

Długość projektowanego odcinka drogi gminnej w Kołaczach: 400,00 m.

Długość projektowanego odcinak drogi gminnej w Wołoskowoli: 450,00 m.

Wykonawcą jest Zakład Usługowy KRECIK Barbara Kisiel z siedzibą w Antopolu.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: sierpień 2023.

Wartość całego zadania wynosi: 4 400 740,43 zł.

Poziom dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych: 3 610 000,00 zł.