Remont i modernizacja oczyszczalni ścieków w Starym Brusie

Inwestycja realizowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w formule zaprojektuj i wybuduj.

Celem przedsięwzięcia jest wykonanie robót mających na celu poprawę funkcjonowania systemu gospodarki wodno-ściekowej w gminie poprzez rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą, polepszenie świadczonych usług w zakresie odbioru ścieków i gospodarki osadami, jak również ochrona zdrowia okolicznych mieszkańców oraz środowiska naturalnego.

Celem przedsięwzięcia jest:

 • ulepszenie efektywności podczyszczania mechanicznego ścieków surowych dopływających do oczyszczalni poprzez:
  • wymianę wyposażenia przepompowni ścieków surowych – znajdującej się na działce nr geod 333, na placu budynku Urzędu Gminy Stary Brus – w zakresie m.in. wymiana pomp oraz stalowego wyposażenia przepompowni;
  • budowę krato-piaskownika wraz z towarzyszącymi instalacjami i robotami budowlanymi w istniejącym budynku technicznym;
 • ulepszenie efektywności procesu biologicznego oczyszczania ścieków w reaktorze biologicznym poprzez:
  • wymianę elementów zbiorników reaktora biologicznego (uzupełnienia ubytków);
  • wymianę instalacji napowietrzania oraz mieszania ścieków w reaktorze biologicznym;
  • montaż odpowiednio dobranych dmuchaw w zabudowie zewnętrznej;
 • naprawa źle działającej instalacji przyjmowania ścieków dowożonych poprzez:
  • budowę kontenerowego punktu zlewnego ścieków dowożonych wraz z instalacjami towarzyszącymi;
 • poprawę gospodarki osadami poprzez:
  • montaż prasy do odwadniania osadu w istniejącym budynku technicznym;
  • budowę wiaty magazynowania osadu;
 • poprawa środowiska społecznego:
  • polepszenie jakości świadczonych usług odbioru ścieków;
  • polepszenie jakości życia okolicznych mieszkańców;
 • poprawa środowiska naturalnego:
  • minimalizacja niekontrolowanych zrzutów ścieków do rzek, rowów i na pola;
  • kontrolowany transport ścieków dowożonych.

Inwestycja została zakończona w grudniu 2023 roku.

Wartość całego zadania wynosi: 2 333 310,00 zł.

Poziom dofinansowania z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych: 1 900 000,00 zł.