Drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę i najem nieruchomości

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Stary Brus ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę i najem niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy Stary Brus.

nieruchomosci

W/w nieruchomości wolne są od obciążeń.
Przetarg odbędzie się 04. 07.2017 r. o godz. 10°° w świetlicy Urzędu Gminy.

Wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej czynszu dzierżawy i najmu za daną nieruchomość winno być wnoszone w gotówce w terminie do dnia 03.07.2017r.

Wpłaty wadium należy dokonać na rachunek Urzędu Gminy BS Cyców Filia stary Brus Nr 42 8191 1026 2001 0000 0909 0001 w ten sposób, aby uznanie rachunku lub dowodu wpłaty nastąpiło najpóźniej do dnia 03.07.2017r.

Uczestnikom , którzy przetargu nie wygrali, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu, a uczestnikowi, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego.

W przypadku uchylenia się dzierżawcy od zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Jednocześnie informuje się, że ogłoszony przetarg może być odwołany tylko z uzasadnionych przyczyn. Uczestnicy przetargu, którzy wpłacili wadium zostaną niezwłocznie powiadomieni o tym fakcie, najpóźniej w dniu otwarcia.

Post Author: admin