AFS: Rozporządzenie NR 5 Wojewody Lubelskiego

AFS: Rozporządzenie NR 5 Wojewody Lubelskiego

11 sierpnia 2017 Off By admin

mpa-cala-2-ognisko-parczew

ROZPORZĄDZENIE NR 5
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 10 sierpnia 2017 r.

w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu bialskiego, parczewskiego i włodawskiego

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, 2, 3, 4, 7, 8d i 8f ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2014 r. poz. 1539, z 2015 r. poz. 266 i 470 oraz z 2016 r. poz. 1605), w związku z:
– wyznaczeniem w dniu 28 lipca 2017 r. ogniska choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania, tj. afrykańskiego pomoru świń u świń w powiecie parczewskim, gmina Podedwórze, w miejscowości Mosty,
– wyznaczeniem w dniach 27 lipca i 5 sierpnia 2017 r. ognisk afrykańskiego pomoru świń w powiecie włodawskim, w miejscowości Stawki, gm. Włodawa i w miejscowości Lack, gmina Hanna, dla których obszar zapowietrzony i zagrożony przekracza granice jednego powiatu, a jednocześnie powiększa obszar zagrożony, określony w Rozporządzeniu nr 3 Wojewody Lubelskiego z dnia 1 sierpnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2017 r. poz. 3225), zarządza się, co następuje:

§ 1.

Określa się:

1) obszar zapowietrzony w powiecie włodawskim wokół ognisk afrykańskiego pomoru świń wyznaczonych w miejscowościach Stawki i Lack, o promieniu około 3 km wokół ognisk choroby, obejmujący teren gmin Włodawa i Hanna, gdzie zewnętrzną granicę obszaru zapowietrzonego określa się w sposób następujący:
a) od wschodu: od styku północnej granicy gminy Włodawa z rzeką Bug granicę obszaru stanowi rzeka Bug w kierunku południowym do słupa granicznego numer 1149;
b) od południa: od słupa granicznego 1149 granicę obszaru stanowi droga polna wzdłuż granicy działki numer 459 do drogi lokalnej w miejscowości Różanka, następnie ta droga lokalna do drogi 816, droga 816 na południe do skrzyżowania z drogą Kolonia Różanka, droga Kolonia Różanka do drogi polnej między działkami numer 275 i 332, ta droga do linii energetycznej, linia energetyczna w kierunku zachodnim do drogi polnej, następnie ta droga polna do granicy lasu przy działce numer 220, droga leśna przez działkę numer 209 w kierunku zachodnim do drogi prowadzącej do Korolówki Osady, następnie ta droga do skrzyżowania z drogą leśną przy działce 573, ta droga leśna w kierunku północno-zachodnim wzdłuż działki numer 2073 do granicy lasu przy działkach numer 311 i 312, a następnie w kierunku północnym i zachodnim do drogi przy granicy lasu przy działkach numer 280, 196, 197, 198 i 199, następnie ta droga na zachód do miejscowości Krasówka, obejmując całą miejscowość do granicy lasu;
c) od zachodu: od drogi z miejscowości Krasówka granicą lasu do drogi przy działkach numer 341 i 350, następnie ta droga w kierunku północnym przecinając rzekę Hankę do cieku wodnego znajdującego się na działce 39 pomiędzy działkami 20 i 22;

d) od północy: ciek wodny do drogi polnej w kierunku wschodnim przy działkach 1045 i 1089, dalej ta droga polna do cieku wodnego przecinającego działkę numer 184, ten ciek wodny do drogi polnej przecinającej działkę numer 198, droga polna do skrzyżowania z drogą przy działkach 207 i 246, następnie ta droga do drogi Nowy Holeszów – Żuków, dalej droga Holeszów – Żuków w kierunku południowym do skrzyżowania z drogą przy działkach numer 629 i 677, dalej ta droga w kierunku wschodnim i południowym do drogi przy działce numer 134, ta droga w kierunku południowym do skrzyżowania przy posesji Zaświatycze 49, a następnie w kierunku wschodnim droga do skrzyżowania przy posesji Zaświatycze 29, następnie droga na południe do granicy lasu, granica lasu w kierunku południowym do drogi w kierunku miejscowości Dołhobrody i dalej ta droga w kierunku wschodnim do drogi numer 816, następnie droga 816 do drogi polnej przy działkach numer 71 i 80 na granicy gminy Włodawa, następnie granica gminy Włodawa do styku z rzeką Bug.
2) obszar zapowietrzony w powiecie parczewskim wokół ogniska afrykańskiego pomoru świń wyznaczonego w miejscowości Mosty, o promieniu około 3 km wokół ogniska choroby, obejmujący teren gminy Podedwórze, gdzie zewnętrzną granicę obszaru zapowietrzonego określa się w sposób następujący:
a) od wschodu: granicę obszaru stanowi granica powiatu parczewskiego i włodawskiego w kierunku południowym, zaczynając na wysokości północnej granicy miejscowości Bojary;
b) od południa: granicę obszaru stanowi południowa granica powiatu parczewskiego i włodawskiego w kierunku zachodnim do północno – zachodniego krańca Jeziora Zahajskiego, następnie granica powiatu w kierunku południowo – zachodnim do przecięcia z rzeczką Krynica;
c) od zachodu: rzeczka Krynica w kierunku północnym do przecięcia z rzeczką Zielawa, rzeczka Zielawa w kierunku zachodnim do zachodniej granicy działki 422, granica tej działki w kierunku północnym przecinając drogę gruntową 356 (nr działki), w kierunku północnym droga gruntowa 350 (nr działki) do drogi gruntowej 310 (nr działki), droga gruntowa 310 w kierunku zachodnim do drogi gruntowej 309 (nr działki), droga gruntowa 309 w kierunku północnym do drogi gminnej 103808L, następnie droga gminna 103808L w kierunku północno-wschodnim, obejmując osadę Brzeziny, przez las, obejmując miejscowość Piechy, do drogi powiatowej 10618L, droga 10618L do przecięcia z drogą powiatową 1095L, następnie droga gminna 103811L do drogi gruntowej 197/1 (nr działki). Z działki 197/1 droga powiatowa 619L
w kierunku wschodnim do drogi wojewódzkiej 812;
d) od północy: ze skrzyżowania drogi powiatowej 619L i drogi wojewódzkiej 812 droga gruntowa 211 (nr działki) do połączenia z działką nr 2, następnie działka nr 2 i 273 do granicy powiatu parczewskiego na wysokości północnej granicy miejscowości Bojary.
3) obszar zagrożony wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń o promieniu minimum 7 km poza obszar, o którym mowa w pkt 1 i 2, obejmujący teren gmin Sosnówka i Wisznice w powiecie bialskim, gmin Włodawa, Hanna, Wyryki w powiecie włodawskim oraz teren gmin Podedwórze, Dębowa Kłoda i Jabłoń w powiecie parczewskim, gdzie zewnętrzną granicę obszaru określa się w sposób następujący:
a) od wschodu: granicę obszaru stanowi rzeka Bug od słupa granicznego 1178 w kierunku południowym do granicy miasta Włodawa;

b) od południa: od rzeki Bug granicę obszaru stanowi północna granica miasta Włodawa w kierunku zachodnim do drogi numer 818, droga 818 w kierunku północno – zachodnim do granicy powiatu włodawskiego i parczewskiego, obejmując miejscowości: Adampol, Wyryki Połód, Wyryki Wola, Wyryki Kolonia, Lipówka, Lubień, Krzywowierzba, dalej droga 818 do przecięcia z kanałem Wieprz-Krzna;
c) od zachodu: granicę obszaru stanowi kanał Wieprz-Krzna w kierunku północnym do przecięcia z kanałem Muława, następnie kanał Muława do Jeziora Podedworskiego, następnie zachodni brzeg tego jeziora w kierunku północnym do przecięcia z granicą powiatu bialskiego;

d) od północy: granicę obszaru stanowi północny brzeg Jeziora Podedworskiego do krańca północno-wschodniego w powiecie bialskim, następnie brzeg wschodni do przecięcia z granicą powiatu parczewskiego i bialskiego, dalej granica powiatu bialskiego i parczewskiego do przecięcia z rzeką Zielawą, rzeka Zielawa w kierunku północno-zachodnim a następnie północno-wschodnim do ujścia rzeki Żyławy, rzeka Żyława w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż miejscowości Rozwadówka, obejmując całą miejscowość Rozwadówka, do przecięcia z północnym skrajem lasu położonego na północ od miejscowości Motwica, północny skraj tego lasu do jego przecięcia z drogą Motwica – Sosnówka i dalej w kierunku wschodnim linia prosta, będąca przedłużeniem tego skraju lasu, do rzeki Romanówka, rzeka Romanówka w kierunku północno-wschodnim do przecięcia z drogą Romanów-Motwica, droga Romanów-Motwica w kierunku północnym do skrzyżowania z drogą nr 1735L, droga nr 1735L w kierunku wschodnim do granicy z powiatem włodawskim, obejmując miejscowość Romanów i Czeputka, granica powiatu bialskiego i włodawskiego w kierunku północno – wschodnim do rzeki Bug i słupa granicznego 1178, obejmując miejscowości Janówka, Hanna, Dańce i Kuzawka.

§ 2.
Na obszarze, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 2 zakazuje się:

1) wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw bez zgody właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii;
2) przywożenia do gospodarstwa lub wywożenia z gospodarstwa świń i zwierząt innych niż świnie bez zgody właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii;
3) transportu świń po drogach publicznych lub prywatnych, z wyłączeniem dróg w gospodarstwie;
4) organizowania targów, wystaw zwierząt oraz polowań zbiorowych i odłowów zwierząt;
5) wywożenia i rozrzucania ściółki oraz nawozu naturalnego pochodzącego od świń bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii;
6) organizowania widowisk, zgromadzeń i pochodów;
7) wysyłki ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych ze świń do pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich oraz pozostałych części terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3.
Na obszarze, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 2 nakazuje się:

1) oczyszczanie, odkażanie, a jeżeli jest to konieczne, także dezynsekcję środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu:
a) zwierząt,
b) tusz,
c) pasz,
d) nawozów naturalnych,
e) przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;
2) zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;
3) niezwłoczne powiadamianie właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;
4) oznakowanie obszaru poprzez umieszczenie na granicach obszaru, na drogach publicznych i prywatnych, ścieżkach dla pieszych oraz parkingach trwałych tablic z napisem: „AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAPOWIETRZONY” Tablica i napis na niej ma mieć takie wymiary, aby był czytelny z odległości co najmniej 100 m;

5) umieszczenie na drogach wylotowych z obszaru, mat dezynfekcyjnych nawilżonych środkiem dezynfekcyjnym wskazanym przez właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz ich utrzymywanie w stanie wilgotnym;
6) umieszczenie przed wszystkimi obiektami, w których przetrzymywane są świnie, naczyń ze środkiem do dezynfekcji rąk oraz mat dezynfekcyjnych nawilżonych środkiem dezynfekcyjnym wskazanym przez właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii i utrzymywanie ich w stanie wilgotnym;
7) pozostawianie po zakończeniu pracy ze świniami odzieży i obuwia ochronnego w pomieszczeniu.

§ 4.
Na obszarze, o którym mowa w § 1 pkt 3 zakazuje się:

1) wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw bez zgody właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii;
2) transportu świń po drogach publicznych lub prywatnych, z wyłączeniem dróg w gospodarstwie;
3) organizowania targów, wystaw zwierząt oraz polowań zbiorowych i odłowów zwierząt.

§ 5.
Na obszarze, o którym mowa w § 1 pkt 3 nakazuje się:

1) oczyszczanie, odkażanie, a jeżeli jest to konieczne, także dezynsekcję środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu:
a) zwierząt,
b) tusz,
c) środków żywienia zwierząt,
d) nawozów naturalnych,
e) przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;
2) zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;
3) niezwłoczne powiadamianie właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;
4) oznakowanie obszaru, poprzez umieszczenie na granicach obszaru, na drogach publicznych i prywatnych, ścieżkach dla pieszych oraz parkingach trwałych tablic z napisem: „AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAGROŻONY” Tablica i napis na niej ma mieć takie wymiary, aby był czytelny z odległości co najmniej 100 m.

§ 6.

Nakazy i zakazy, o których mowa w § 2, 3, 4 i 5 obowiązują wszystkich mieszkańców orazosoby przebywające czasowo na obszarach, o których mowa w § 1.

§ 7.

Wykonanie rozporządzenia powierza się Staroście Bialskiemu, Staroście Parczewskiemu i Staroście Włodawskiemu, Komendantowi Miejskiemu Policji w Białej Podlaskiej, Komendantowi Powiatowemu Policji w Parczewie, Komendantowi Powiatowemu Policji we Włodawie, Komendantowi Miejskiemu Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej, Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie, Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Lublinie, Lubelskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego, Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej, Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Parczewie, Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych we Włodawie, Wójtom Gmin: Sosnówka, Wisznice, Podedwórze, Dębowa Kłoda, Jabłoń, Włodawa, Hanna, Wyryki.

§ 8.

Wójtowie Gmin: Sosnówka, Wisznice, Podedwórze, Dębowa Kłoda, Jabłoń, Włodawa, Hanna i Wyryki oznaczą obszar zapowietrzony w sposób określony w § 3 pkt 4 oraz obszar zagrożony afrykańskim pomorem świń w sposób określony w § 5 pkt 4.

§ 9.

Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędach Gmin: Sosnówka, Wisznice, Podedwórze, Dębowa Kłoda, Jabłoń, Włodawa, Hanna, Wyryki oraz miejscowościach (sołectwach) na obszarze zapowietrzonym i zagrożonym.

§ 10.

Uchyla się Rozporządzenie nr 3 Wojewody Lubelskiego z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu bialskiego, parczewskiego i włodawskiego (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2017 r. poz.3225).

§ 11.

Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 12.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości.

wz. WOJEWODY LUBELSKIEGO
Robert Gmitruczuk
WICEWOJEWODA