II Sesja Rady Gminy Stary Brus

II Sesja Rady Gminy Stary Brus

4 grudnia 2018 Off By admin

Stary Brus, dnia 30.11.2018 r.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY STARY BRUS

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz  20, pkt 3 Statutu Gminy Stary Brus, zwołuję II sesję Rady Gminy Stary Brus. Posiedzenie odbędzie się w dniu 12 grudnia 2018 r. o godz. 10.00, w świetlicy Urzędu Gminy.
Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie i uchwalenie porządku obrad.
 2. Odczytanie i przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy poprzedniej kadencji o stanie Gminy.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy W okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  7.1. powołania Komisji Rewizyjnej,
  7.2. powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
  7.3. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Stary Brus na rok 2019,
  7.4. ustalenia stawki podatkowej na podatek rolny i leśny na 2019 rok,
  7.5. określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Stary Brus na rok 2019,
  7.6. ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Stary Brus,
  7.7. ustalenia sposobu rozliczania delegacji służbowych Wójta Gminy Stary Brus.
 8. Wolne wnioski i informacje.
 9. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy
Magdalena Olak