III Sesja Rady Gminy Stary Brus – Zawiadomienie

III Sesja Rady Gminy Stary Brus – Zawiadomienie

18 grudnia 2018 Off By admin

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY STARY BRUS

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz § 20 pkt 3 Statutu Gminy Stary Brus, zwołuję III sesję Rady Gminy Stary Brus. Posiedzenie odbędzie się w dniu 28 grudnia 2018 r. o godz. 9:00 w świetlicy Urzędu Gminy.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i uchwalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał:
6/1 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
6/2 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
6/3 W sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
6/4 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy
Magdalena Olak