MZC: JEDNOLITY SYSTEM SEGREGACJI ODPADÓW STAJE SIĘ FAKTEM

MZC: JEDNOLITY SYSTEM SEGREGACJI ODPADÓW STAJE SIĘ FAKTEM

3 marca 2020 Off By admin

Od 1 lipca 2020 r. na terenie działań Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie nastąpi zmiana sposobu segregacji odpadów komunalnych poprzez dostosowanie go do wspólnego systemu segregacji, który obowiązuje w całej Polsce na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r. poz. 19). Od tego czasu odpady komunalne zbierane będą w podziale na cztery główne frakcje + odpady zmieszane (resztkowe).

Główną zasadą Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów (JSSO) jest oddzielanie surowców od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Oddzielamy następujące surowce: metale i tworzywa sztuczne, papier, a także opakowania szklane i odpady biodegradowalne. Zbieranie odpadów w takim podziale pozwala uzyskać najbardziej pełnowartościowe surowce do ponownego przetworzenia. Odpady, których nie można odzyskać i co nie powinno trafić do pojemników na odpady segregowane (surowce wtórne) gromadzimy w pojemniku przeznaczonym na frakcję zmieszaną (tzw. resztkową).
Również od 1 lipca 2020 r. zacznie nas obowiązywać nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gmin należących do Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz.Urz.Woj.Lubel. z 2020 r. poz. 1146), a także Uchwała nr VII.18.20 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz.Urz.Woj.Lubel. z 2020 r. poz. 1147). Oba te akty prawa miejscowego opublikowane są na Biuletynie Informacji Publicznej Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie.
Na naszej stronie internetowej www.mzcwlodawa.pl już wkrótce pojawią się broszury informacyjne zawierające szczegółowy sposób segregacji odpadów komunalnych w podziale na pięć frakcji. Rozpoczęła się także Kampania edukacyjno-informacyjna ukierunkowana na wdrażanie nowego systemu segregacji odpadów (JSSO). Jeszcze przed wakacjami planujemy przeprowadzić zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej we wszystkich szkołach podstawowych (oddziały 0-8) położonych na terenie działań Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie. Podczas lekcji, oprócz prezentacji multimedialnej i szczegółowym omówieniem nowego systemu segregacji odpadów, zostaną rozdane uczniom ulotki informacyjne, przeprowadzony zostanie quiz ekologiczny z nagrodami oraz ogłoszony konkurs na hasło promujące selektywną zbiórkę odpadów komunalnych. Informacja o nowym systemie segregacji powinna dotrzeć do wszystkich grup społecznych i wiekowych, dlatego też serdecznie zapraszamy na zebrania, które odbywać się będą w miesiącu marcu dla dorosłych mieszkańców terenów wiejskich, zaś z mieszkańcami Włodawy chcemy spotkać się w kwietniu. Spotkania informacyjne z mieszkańcami gmin należących do MZC odbywać się będą w co najmniej trzech miejscowościach każdej gminy członkowskiej, na których to pracownicy Związku przekażą mieszkańcom wiedzę na temat prawidłowej segregacji uwzględniającej pięciofrakcyjną zbiórkę odpadów komunalnych, rozdadzą materiały informacyjne i postarają się udzielić odpowiedzi na zadawane pytania. Szczegółowy harmonogram spotkań już wkrótce pojawi się na naszej stronie internetowej oraz stronach gmin należących do Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie.