Nabór wniosków „Poleska Dolina Bugu” – rozpoczęcie i rozwój działalności

Nabór wniosków „Poleska Dolina Bugu” – rozpoczęcie i rozwój działalności

16 listopada 2017 Off By admin

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w
ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach
Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 


I.    
ZAKRES TEMATYCZNY NABORU, LIMITY ŚRODKÓW, FORMA  I WYSOKOŚĆ WSPARCIA:

Nr
naboru

Zakres tematyczny naboru (nazwa
Przedsięwzięcia LSR)

Limit środków

w naborze (zł)

Forma i wysokość wsparcia

2/2017

Tworzenie nowych przedsiębiorstw

(zakres wymieniony w § 2 ust. 1 pkt. 2 lit. a rozporządzenia*)

320 000,00 zł

Dofinansowanie ma formę premii w wysokości 80 000,00 zł.

 

3/2017

Rozwijanie istniejących przedsiębiorstw
(zakres wymieniony w §2 ust. 1  pkt. 2 lit. c rozporządzenia*)

517 425,00 zł

Dofinansowanie ma formę refundacji, maksymalna wysokość dotacji na 1 operację: 200 000,00 zł, maksymalny poziom dofinansowania: 70%

4/2017

Rozwój przedsiębiorczości związanej z
turystyką

(zakres wymieniony w §2 ust. 1  pkt. 2 lit. c rozporządzenia 19.2)

160 765,86 zł

Dofinansowanie ma formę refundacji, maksymalna wysokość dotacji na 1 operację: 160 765,86 zł, maksymalny poziom dofinansowania: 70%

* Rozporządzenie MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U.2015, poz. 1570, z późn. zm.)

 

II.  TERMIN NABORU:     27.11.2017r. – 11.12.2017r.

III.  MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”, Okuninka XIII-1, 22-200 Włodawa, woj. lubelskie, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00

IV. TRYB SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach naboru składany jest bezpośrednio do LGD,  tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną w terminie 27.11.2017 r. – 11.12.2017 r. (decyduje data i godzina wpływu) do Biura LGD Okuninka XIII-1, 22-200 Włodawa .

Komplet dokumentów aplikacyjnych (kompletny wniosek) składa się z:

a)      dwóch oryginalnych tożsamych ze sobą egzemplarzy wniosku w wersji papierowej wraz z załącznikami,

b)     dwóch oryginalnych tożsamych ze sobą egzemplarzy w wersji papierowej oświadczenia o spełnianiu lokalnych kryteriów wyboru wraz z ewentualnymi załącznikami – na formularzu LGD,

c)      dwóch oryginalnych egzemplarzy oświadczenia o zapoznaniu się z procedurą wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” złożonych w wersji papierowej – na wzorze LGD.

Dokumenty należy złożyć w sposób uniemożliwiający ich samoistną dekompletację (np. w skoroszycie). Wniosek wraz z załącznikami powinien być wypełniony elektronicznie, w języku polskim, wydrukowany i podpisany przez osoby uprawnione.

V. INFORMACJA O MIEJSCU UDOSTĘPNIENIA FORMULARZY:

Formularze dokumentów aplikacyjnych (wniosku, umowy) są udostępnione:

a) na stronie internetowej LGD: www.dolina-bugu.pl w menu górnym DLA WNIOSKODAWCÓW/OGŁOSZENIA O NABORACH

b) na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego http://prow.lubelskie.pl/dla-wnioskujacych/wzory-dokumentow

c) na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020,

d) w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”, Okuninka XIII-1, 22-200 Włodawa.

VI. WARUNKI PRZYZNANIA DOFINANSOWANIA

Dla naboru 2/2017: Premia na podjęcie działalności gospodarczej dostępna jest wyłącznie dla osób z grup defaworyzowanych zamieszkałych na obszarze gmin objętych LSR: Włodawa miejska, Włodawa wiejska, Wola Uhruska,
Hańsk, Ruda-Huta, Hanna, Wyryki i Stary Brus, tj.:

1) osoby długotrwale bezrobotne (tj. pozostające bez pracy łącznie przez co najmniej 12 m-cy w ciągu 2 lat wstecz od dnia złożenia wniosku do LGD),

2) osoby młode 18-35 lat,

3) osoby w wieku 50+,

4) kobiety zamieszkałe na obszarze gmin wiejskich objętych LSR.

Dla naboru 3/2017 Rozwijanie istniejących przedsiębiorstw: Działalność gospodarcza objęta projektem dotyczy innych kodów PKD niż kody wspierane w ramach przedsięwzięcia 1.2.3 Rozwój przedsiębiorczości związanej z turystyką objętego naborem 4/2017.

Dla naboru 4/2017 Rozwój przedsiębiorczości związanej z turystyką: Działalność gospodarcza objęta projektem dotyczy następujących rodzajów działalności:

a)      usługi noclegowe na obszarze LSR (gmina Włodawa miejska, gmina Włodawa wiejska, Wola Uhruska, Hańsk, Ruda-Huta, Hanna, Wyryki, Stary Brus),

b)      usługi gastronomiczne w obszarze Jeziora Białego oraz Jeziora Glinki, 

c)      usługi rekreacyjne dla turystów – w ramach kodów PKD: 55.10.Z, 55.30.Z, 55.20.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 77.21.Z, 85.51.Z, 93.19.Z, 93.29.Z.

Zasady przyznawania dofinansowania są dostępne na stronie internetowej LGD www.dolina-bugu.pl w menu górnym DLA WNIOSKODAWCÓW oraz w siedzibie LGD w Okunince.

Uwaga! Lokalna Grupa Działania organizuje szkolenie dla wnioskodawców z zakresu zasad ubiegania się o dotację w naborach 2/2017, 3/2017 i 4/2017. Zachęcamy do udziału w szkoleniu:

Termin: 20.11.2017 r., godz. 12:00 – 15:00

Miejsce: siedziba LGD „Poleska Dolina Bugu”, Okuninka XIII-1, 22-200 Włodawa

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Przewidziano dodatkowe punkty w ocenie operacji za udział wnioskodawcy w szkoleniu!

 

W razie pytań związanych z naborem zachęcamy do kontaktu z Biurem LGD Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” Okuninka XIII-1, 22-200 Włodawa, poleskadolinabugu@poczta.fm, kom. 732-821-113