Nowe przepisy dot. sprzedaży napojów alkoholowych

Nowe przepisy dot. sprzedaży napojów alkoholowych

24 maja 2018 Off By admin

W dniu 9 marca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Zmiana przepisów nałożyła na Radę Gminy obowiązek podjęcia uchwał w sprawie:

  1. Ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy, odrębnie dla:

– poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych (zawierających do 4,5%  zawartości alkoholu oraz piwa,  powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) i powyżej 18% alkoholu)

– zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,

– zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży

2. Zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Rada Gminy w drodze uchwały, może ustalić także maksymalną liczbę zezwoleń odrębnie dla poszczególnych jednostek pomocniczych gminy oraz wprowadzić ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

Przed podjęciem ww. uchwał Rada Gminy zasięga opinii jednostki pomocniczej gminy. Wszystkich zainteresowanych mieszkańców zachęcamy do składania opinii, uwag i wniosków dot. sprzedaży alkoholu na terenie gminy. Opinie i wnioski można składać w terminie do 31 maja 2018 r. w sekretariacie urzędu, wysłać pocztą na adres Stary Brus 47a, 22-244 Stary Brus lub przesłać elektronicznie na adres e-mail: ug@starybrus.lublin.pl