Obowiązkowa ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Obowiązkowa ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

29 marca 2018 Off By admin

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1289, z póź. zm.) – Gminy prowadzą ewidencję:

  •  Zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.
  •  Przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.

Mając na uwadze powyższe, mieszkańcy gminy zobowiązani są do wypełnienia zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych. Na podstawie zgłoszenia Gmina sporządza wymagana przepisami ewidencję zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zgłoszenie zobowiązany jest wypełnić każdy właściciel /użytkownik nieruchomości zlokalizowanej na terenie gminy Stary Brus.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, jednym z obowiązków właściciela nieruchomości jest zapewnienie utrzymania czystości i porządku przez m. in. przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniając wymagania określone w przepisach odrębnych.

Druk zgłoszenia można pobrać na stronie internetowej i odnośniku zamieszczonym poniżej, „do pobrania”, w Urzędzie Gminy lub u sołtysa swojego sołectwa. Następnie, wypełnione i podpisane zgłoszenie należy złożyć w terminie do 30 maja 2018 r. w Urzędzie Gminy Stary Brus lub u sołtysa swojego sołectwa.

 

zgłoszenie zbiorników bezodpływowych z terenu Gminy Stary Brus - pobierz