Podpisaliśmy umowę na remont oczyszczalni ścieków w Starym Brusie

Podpisaliśmy umowę na remont oczyszczalni ścieków w Starym Brusie

6 lipca 2022 Off By admin

W dniu 30 czerwca 2022 r. podpisaliśmy umowę dotyczącą prac modernizacyjnych i remontowych, na które Gmina Stary Brus uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla zadania pn.”Remont i modernizacja oczyszczalni ścieków w Starym Brusie”.

To kolejna umowa zawarta w ramach promes 1 edycji naboru z Banku Gospodarstwa Krajowego. W ramach postępowania przetargowego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Firmę STALBUDOM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Marcina Dutkiewicza.

Wartość podpisanej umowy wynosi 2 275 500,00 zł.

Celem przedsięwzięcia jest wykonanie robót mających na celu poprawę funkcjonowania systemu gospodarki wodno-ściekowej w gminie poprzez rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą, polepszenie świadczonych usług w zakresie odbioru ścieków i gospodarki osadami, jak również ochrona zdrowia okolicznych mieszkańców oraz środowiska naturalnego.

Celem przedsięwzięcia jest także:

 • ulepszenie efektywności podczyszczania mechanicznego ścieków surowych dopływających do oczyszczalni poprzez:
  – wymianę wyposażenia przepompowni ścieków surowych – znajdującej się na działce nr geod 333, na placu budynku Urzędu Gminy Stary Brus – w zakresie m.in. wymiana pomp oraz stalowego wyposażenia przepompowni;
  – budowę krato-piaskownika wraz z towarzyszącymi instalacjami i robotami budowlanymi w istniejącym budynku technicznym;
 • ulepszenie efektywności procesu biologicznego oczyszczania ścieków w reaktorze biologicznym poprzez:
  – wymianę elementów zbiorników reaktora biologicznego (uzupełnienia ubytków);
  – wymianę instalacji napowietrzania oraz mieszania ścieków w reaktorze biologicznym;
  – montaż odpowiednio dobranych dmuchaw w zabudowie zewnętrznej;
 • naprawa źle działającej instalacji przyjmowania ścieków dowożonych poprzez:
  – budowę kontenerowego punktu zlewnego ścieków dowożonych wraz z instalacjami towarzyszącymi;
 • poprawę gospodarki osadami poprzez:
  – montaż prasy do odwadniania osadu w istniejącym budynku technicznym;
  – budowę wiaty magazynowania osadu;
 • poprawa środowiska społecznego:
  – polepszenie jakości świadczonych usług odbioru ścieków;
  – polepszenie jakości życia okolicznych mieszkańców;
 • poprawa środowiska naturalnego:
  – minimalizacja niekontrolowanych zrzutów ścieków do rzek, rowów i na pola;
  – kontrolowany transport ścieków dowożonych.

Aby spełnić wymogi regulaminu otrzymanego Dofinansowania i móc zawrzeć umowy nasza Gmina otrzymała podpisaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego Promesę, na mocy której zatwierdzono po zakończeniu procedury przetargowej ostateczną kwotę dofinansowania wynoszącą 1 900 000,00 zł.