Pracodawco! Pamiętaj!

Pracodawco! Pamiętaj!

7 października 2021 Off By admin

Na prośbę Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, w związku z pogarszająca się sytuacją epidemiologiczną zakażeń SARS-CoV-2 oraz pojawieniem się nowych wariantów wirusa, przypominamy pracodawcom z terenu gminy Stary Brus o obowiązkach wynikających z zapisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r., poz. 861, z późn. zm.).

Pojawienie się nowych wariantów wirusa SARS-CoV-2 i ich zwiększona zdolność przenoszenia wymuszają konieczność wdrożenia i przestrzegania zasad wzmożonego reżimu sanitarnego, tj. dystansu społecznego, środków ochrony indywidualnej oraz preparatów do dezynfekcji rąk.

Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z art. 237 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320) pracodawca ponosi odpowiedzialność za zapewnienie wszelkich niezbędnych środków zapobiegawczych i ochronnych w celu zminimalizowania ryzyka zawodowego dla pracowników.

Należy mieć również na uwadze, że odsetek szczepień w populacji ogólnej jest nadal niski i ryzyko zakażeń stwarzane przez pandemię wywołaną wirusem SARS-CoV-2 waha się od niskiego do umiarkowanego dla zaszczepionej populacji ogólnej do bardzo wysokiego dla niezaszczepionej populacji narażonej. W związku z powyższym należy promować szczepienia jako skuteczny środek ochrony przed zakażeniem i ciężkim przebiegiem COVID-19.