Program Inwestycji Strategicznych – I edycja

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie logo.png

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce.

Pierwsza edycja pilotażowego naboru wniosków rozpoczęła się 2 lipca i trwała do 15 sierpnia 2021 roku

W czasie pierwszego pilotażowego naboru każda JST czy związek JST mogła zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym:

  • 1 wniosek bez kwotowego ograniczenia
  • 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln zł
  • 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł


Dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych będzie wypłacane:

  • w przypadku inwestycji, których realizacja nie będzie trwała dłużej niż 12 miesięcy: po zakończeniu inwestycji
  • w przypadku inwestycji, których realizacja będzie trwała dłużej niż 12 miesięcy: w 2-3 transzach, zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji (po zrealizowaniu kolejnych etapów inwestycji)

Wypłaty dofinansowania będą realizowane w tzw. oknach płatniczych, czyli stałych terminach wypłat ogłaszanych na stronie internetowej banku. W każdym miesiącu planowane są dwa okna płatnicze.

Gmina Stary Brus w ramach tej edycji złożyła 3 wnioski, na które otrzymała dofinansowanie:

  • Remont i modernizacja oczyszczalni ścieków w Starym Brusie – 1 900 000,00 zł, powyżej 12 miesięcy na realizację.
  • Modernizacja i termomodernizacja stacji ujęcia wody w Wołoskowoli w gminie Stary Brus – 1 900 000,00 zł, powyżej 12 miesięcy na realizację .
  • Budowa dróg gminnych w miejscowościach: Marianka, Kołacze i Wołoskowola 3 800 000,00 zł, do 12 miesięcy na realizację.