Przetarg na sprzedaż działek gminnych

Przetarg na sprzedaż działek gminnych

28 czerwca 2016 Off By admin

Wójt Gminy Stary Brus ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy Stary Brus położonych w obrębie Stary Brus. Nieruchomości wolne są od obciążeń.

działki

Przetarg odbędzie się w dniu 29.07.2016r o godz. 11°° w świetlicy Urzędu Gminy Stary Brus.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej ceny sprzedaży winno być wnoszone w gotówce w terminie do dnia 26.07. 2016r.
Wpłaty wadium należy dokonać na rachunek Urzędu Gminy Stary Brus BS Cyców Filia Stary Brus Nr 42 8191 1026 2001 0000 0909 0001 lub w kasie Urzędu Grniny ( w godz. pracy urzędu najpóźniej w dniu 26.07.2016r).

Wysokość postąpienia wynosi 1% ceny wywoławczej nieruchomości.
Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, wadium zostanie zwrócone nie później jednak niż 3 dni od dnia odwołania lub zaniknięcia przetargu, a uczestnikowi, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Informacji o przedmiocie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Stary Brus pokój nr 7 i w czasie przetargu, tel. 82 571-01-26.

Jednocześnie informuję, że ogłoszony przetarg może być odwołany z uzasadnionych przyczyn. Uczestnicy przetargu, którzy wpłacili wadium zostaną niezwłocznie powiadomieni o tym fakcie, najpóźniej w dniu jego otwarcia.

Koszty notarialne oraz opłaty sądowe związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r poz. 1774 z późn. zm.) mogą składać wnioski w sprawie nabycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej najpóźniej do dnia 25.07.2016r.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu, na stronie internetowej Urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej.