Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK

17 lipca 2020 Off By admin

Od 1 lipca 2020 roku Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK) działające pod dotychczasowymi adresami zaprzestały świadczenia usług ze względów formalnych. Organizacja nowych PSZOK-ów, dostosowanych do wymogów, jest w tracie realizacji. Przewidywany czas uruchomienia PSZOK-ów nastąpi dnia 1 sierpnia 2020 roku. Tymczasową usługę przyjmowania, z terenu każdej gminy należącej do Międzygminnego Związku Celowego, selektywnie zbieranych odpadów komunalnych: papieru, metali i tworzyw sztucznych, szkła, bioodpadów oraz odpadów niebezpiecznych (toksyczne, trujące, żrące, wybuchowe, łatwopalne, drażniące, rakotwórcze, ekotoksyczne lub zakaźne), jak też przeterminowanych leków i chemikaliów, odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, świadczy Zakład Zagospodarowania Odpadów we Włodawie przy ul. Komunalnej 22.