„Realizacja gminnego Programu Usuwania Azbestu w roku 2017″ – Zaproszenie do złożenia ofert

„Realizacja gminnego Programu Usuwania Azbestu w roku 2017″ – Zaproszenie do złożenia ofert

11 kwietnia 2017 Off By admin

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
na zadanie pn.:
„Realizacja gminnego Programu Usuwania Azbestu w roku 2017″

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług w zakresie usuwania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Stary Brus.
I. Zamawiający Gmina Stary Brus
Stary Brus 47a, 22-244 Stary Brus NIP 5651468089 Teł. 82 571 01 26 Fax 82 571 01 26
Godziny otwarcia urzędu: Poniedziałek – Piątek 7:30 – 15:30.

II. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie usuwania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Stary Brus.
• Demontaż pokryć dachowych zawierających azbest.
• Transport zdemontowanych pokryć dachowych, zdeponowanie i unieszkodliwienie na składowisku odpadów.

III. Wymagany termin realizacji
Usługi wykonywane będą w okresie od zawarcia umowy, do dnia 30 września 2017 roku.

IV. Oferty częściowe
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

V. Oświadczenia i dokumenty.
Do oferty (złożonej na formularzu ofertowym wg wzoru – załącznik nr 1) należy załączyć:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające nie zaleganie z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
3) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające o nie zaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania  ofert,
4) decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
5) decyzja udzielająca zezwolenia na transport odpadów,
6) umowa ze składowiskiem odpadów niebezpiecznych,

VI. Sposób przygotowania oferty.
1. Wymogi formalne:
1) Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty wskazane w niniejszym zaproszeniu.
2) Formularz oferty, oświadczenia, wykazy, złożone jako załączniki do niniejszego zaproszenia muszą być podpisane przez Właściciela lub upoważnionego przedstawiciela.
3) Kopie wymaganych dokumentów, winny być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez upoważnionego/ych przedstawiciela/li.
2. Opakowanie oferty
1) Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym, nieprzejrzystym i nienaruszonym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym otwarcie, zaadresowaną na Zamawiającego oraz oznaczoną:
OFERTA na zadanie pn.: „Realizacja gminnego Programu Usuwania Azbestu w roku 2017″
W przypadku braku w/w danych Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące  wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia.

VII. Kryteria
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według następującego kryterium: Cena – 100%

VIII. Miejsce oraz termin złożenia oferty.
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego jak w pkt. I, pokój nr 5(sekretariat);
2. Termin składania ofert upływa w dniu 26 kwietnia 2017 r. o godz. 13.00.
Oferty złożone po terminie jak wyżej zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu składania ofert.
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Stary Brus 47a, świetlica UG w dniu  26 kwietnia 2017 r. o godzinie 13.15. Otwarcie ofert jest jawne.

IX. Warunki umowy.
1. Przedsiębiorca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnej z opracowanym wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. Wzór umowy, po upływie terminu do składania ofert, nie podlega negocjacjom a złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez oferenta.
3. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i zostaje zawarta z chwilą podpisania jej przez obie strony.

 

zaproszenie_do_zlozenia_ofert.pdf

Załączniki:

zalacznik1 -_formularz ofertowy.pdf
zalacznik2 - umowa.pdf