Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków Gminnej Spółki Wodnej w Starym Brusie

Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków Gminnej Spółki Wodnej w Starym Brusie

27 marca 2018 Off By admin

OGŁOSZENIE

         Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Starym Brusie zawiadamia, że w dniu 10.04.2018 r. o godz. 1000 w pierwszym terminie i o godzinie 1030 w drugim terminie w lokalu Urzędu Gminy w Starym Brusie odbędzie się Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków Gminnej Spółki Wodnej w Starym Brusie.

 

Proponowany porządek obrad

  1. Otwarcie
  2. Wybór Przewodniczącego obrad i powołanie protokolanta.
  3. Przedstawienie regulaminu obrad i jego zatwierdzenie.
  4. Sprawozdanie z działalności statutowej Gminnej Spółki Wodnej za 2017 r.
  5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Gminnej Spółki Wodnej za 2017 r.
  6. Projekt planu pracy i budżetu Gminnej Spółki Wodnej na 2018 r.
  7. Dyskusja.
  8. Podjęcie uchwał będących przedmiotem obrad.
  9. Zakończenie obrad.