Worki rozdawane są wyłącznie na frakcje: metale i tworzywa sztuczne, papier oraz szkło

Worki rozdawane są wyłącznie na frakcje: metale i tworzywa sztuczne, papier oraz szkło

26 sierpnia 2020 Off By admin

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gmin należących do Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi do gromadzenia odpadów takich jak papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne mogą być używane w odpowiednim kolorze worki. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej otrzymają worki dla wyżej wymienionych frakcji, w ilości po jednym worku w odpowiednim kolorze o pojemności 120 l na jednego mieszkańca, na okres określony częstotliwością odbioru (UCHWAŁA NR VII.18.20 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów).

Odpady biodegradowalne i zmieszane należy gromadzić w pojemnikach twardych. Powinny one spełniać wymagania określone w ustawie o systemie oceny zgodności lub wymagania Polskich Norm, co oznacza, że muszą być szczelne, zamykane, wykonane z materiałów trudnopalnych, a także powinny być przystosowane do opróżniania przez pojazdy specjalistyczne. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych muszą być estetyczne, utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym, poprzez ich dezynfekcje i dezynsekcje co najmniej raz do roku. Powinny być także w dobrym stanie technicznym, co oznacza stałą naprawę ich szczelności. Pojemniki niespełniające wymogów kolorystycznych powinniśmy dostosować do wymogów zawartych w Regulaminie i Rozporządzeniu, co oznacza, że należy pokryć je odpowiednim kolorem w sposób widoczny dla korzystających z pojemników. Na spełnienie wymogów kolorystycznych, czy też wymianę pojemników we właściwych kolorach, mamy czas maksymalnie do 30 czerwca 2022 r. Ponadto wszystkie pojemniki, kontenery oraz worki do gromadzenia odpadów komunalnych, oprócz obowiązującej kolorystyki, muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające rodzaj gromadzonych odpadów oraz posiadać trwały indywidualny nadruk (kod kreskowy) wygenerowany i udostępniony przez podmiot odbierający. Naklejkę z kodem kreskowym należy umieszczać wyłącznie na jednym worku danej frakcji, bez względu na ilość worków jaką wystawiamy do odbioru. Pojemniki twarde, a także brązowe worki przeznaczone na odpady zielone (trawa, liście, chwasty, gałęzie) i czarne worki na popiół, ewentualnie większą ilość potrzebnych worków na pozostałe frakcje, należy nabyć we własnym zakresie.

Pojemność, a także ilość pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych musi być dostosowana do liczby osób korzystających z tych pojemników, do ilości wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów oraz częstotliwości ich opróżniania. Minimalną pojemność pojemników w zależności od rodzaju nieruchomości oraz liczby osób korzystających z pojemników, jak również częstotliwości odbierania odpadów z nieruchomości zostały ustalone w Regulaminie (Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gmin należących do Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi).