Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

18 października 2021 Off By admin

W ramach „Polskiego Ładu” Centrum Projektów Polska Cyfrowa uruchomiła nabór wniosków w programie – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR. Zgodnie z nim uczniowie mogą otrzymać m.in. sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem.

Program adresowany jest do uczniów, których krewni w linii prostej (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie) byli zatrudnieni w Państwowych Gospodarstwach Rolnych. Kolejnym kryterium uczestnictwa w programie jest obowiązek zamieszkania (tj. zameldowania) na obszarze miejscowości, w których istniały Państwowe Gospodarstwa Rolne. Dodatkowo uczniowie nie mogli wcześniej (tj. w roku 2020 i 2021) otrzymać na własność, lub w drodze użyczenia, komputera stacjonarnego lub laptopa zakupionego ze środków publicznych, albo środków organizacji pozarządowych (ewentualnie zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu takiego sprzętu).

Mieszkańcy, którzy mogą składać dokumenty powinni zamieszkiwać poniższe miejscowości:

 • Dominiczyn;
 • Kołacze;
 • Marianka;
 • Nowy Brus;
 • Stary Brus;
 • Wołoskowola;
 • Lubowierz;
 • Hola;
 • Zamołodycze.

Komplet dokumentów wymaganych od osób chcących przystąpić do projektu składa się z:

 • deklaracji przystąpienia do programu;
 • oświadczenia;
 • zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • zaświadczenia o zatrudnieniu (ewentualnie innego dokumentu potwierdzającego pracę w PGR).

Wzory formularzy są dostępne poniżej i należy je złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 października 2021 w Urzędzie Gminy w Starym Brusie, pokój nr 10. Decydujące znaczenia ma data wpływu dokumentów do Urzędu. Formularze można też otrzymać w tutejszym urzędzie.

Dokumentacje potwierdzającą zatrudnienie krewnego w PGR można uzupełnić w terminie późniejszym, niemniej udokumentowanie tego faktu jest niemalże niezbędne do otrzymania wsparcia w ramach konkursu.

Złożenie wniosku nie gwarantuje otrzymania wsparcia w ramach projektu, gdyż jest ono uzależnione od wysokości Grantu przyznanego Naszej gminie przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Osobą do kontaktu jest Pani Magdalena Sawczuk – tel. 82 571 03 55, e-mail. projekty@starybrus.pl

Więcej informacji na stronach www.starybrus.pl oraz https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

OŚWIADCZENIE DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

OŚWIADCZENIE UCZNIA SZKOŁY ŚREDNIEJ KTÓRY OSIĄGNĄŁ PEŁNOLETNOŚĆ

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH