XXV sesja Rady Gminy Stary Brus

XXV sesja Rady Gminy Stary Brus

20 marca 2018 Off By admin

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz § 20, pkt 3 Statutu Gminy Stary Brus, zwołuję XXV sesję Rady Gminy Stary Brus. Posiedzenie odbędzie się w dniu 28 marca br. o godz. 10 — w świetlicy Urzędu Gminy.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i uchwalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach, zwłaszcza związane z wykonaniem uchwał Rady.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
6.1. w sprawie podziału gminy Stary Brus na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,
6.2. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkole prowadzonej przez Gminę Stary Brus,
6.3. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, 6/4 zmian w budżecie gminy na 2018 r.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zakończenie obrad.