XXVIII sesja Rady Gminy Stary Brus – Zawiadomienie

XXVIII sesja Rady Gminy Stary Brus – Zawiadomienie

4 września 2018 Off By admin

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.- o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz § 20, pkt 3 Statutu Gminy Stary Brus, zwołuję XXVIII sesję Rady Gminy Stary Brus. Posiedzenie odbędzie się w dniu 11 września br. o godz. 10 — w świetlicy Urzędu Gminy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie i uchwalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach, zwłaszcza związane z wykonaniem uchwał Rady.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  6.1. zmiany Statutu Gminy Stary Brus
  6.2. uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stary Brus”,
  6.3. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych,
  6.4. ustalenia szczegółowych zasad pogrzebu na koszt gminy i określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu,
  6.5. zbycia nieruchomości gminnej
  6.6. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
  6.7. zmian w budżecie gminy na 2018 r.
 1. Wolne wnioski i informacje.
 2. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Eugeniusz Grzywaczewski