ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 i o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz, 1591 z późn. zm.) oraz § 20, pkt 3 Statutu Gminy Stary Brus, zwołuję XXVII sesję Rady Gminy Stary Brus. Posiedzenie odbędzie się w dniu 15 listopada br. o godz, 10 00 w świetlicy Urzędu Gminy.

7 listopada 2013 Off By admin

Nowa strona 3