Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Gminy

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Gminy

13 lutego 2018 Off By admin

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.- o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz § 20, pkt 3 Statutu Gminy Stary Brus, zwołuję XXIV sesję Rady Gminy Stary Brus. Posiedzenie odbędzie się w dniu 23 lutego br. o godz. 1000 w świetlicy Urzędu Gminy. Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie i uchwalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach, zwłaszcza związane z wykonaniem uchwał Rady.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • Powołania członka Komisji Rewizyjnej,
  • Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stary Brus,
  • Nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
 1. Wolne wnioski i informacje.
 2. Zakończenie obrad.