Zawiadomienie – VI Sesja VIII Kadencji Rady Gminy Stary Brus – 15.03.2019

Zawiadomienie – VI Sesja VIII Kadencji Rady Gminy Stary Brus – 15.03.2019

7 marca 2019 Off By admin

 

Stary Brus, dnia 06-03-2019 r.

PRZEWODNICZĄCA

RADY GMINY STARY BRUS

 

ZAWIADOMIENIE

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz § 20 pkt 3 Statutu Gminy Stary Brus, zwołuję VI sesję Rady Gminy Stary Brus. Posiedzenie odbędzie się 15 marca 2019 r. o godz. 1000  w świetlicy Urzędu Gminy.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie i uchwalenie porządku obrad.
 2. Odczytanie i przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych,
  • w sprawie zasad ustalania diet radnym Gminy Stary Brus,
  • w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,
  • w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stary Brus,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
  • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 7. Informacja dotycząca stanu bezpieczeństwa i ochrony p. pożarowej na terenie gminy za 2018 r.
 8. Informacja o działalności bibliotek na trenie gminy za 2018 r.
 9. Informacja o działalności GOPS za 2018 r.
 10. Informacja o działalności sportowej i turystycznej w gminie za 2018 r.
 11. Informacja dotycząca działalności Gminnej Spółki Wodnej w Starym Brusie.
 12. Przyjęcie sprawozdania sołtysów z działalności za 2018 r.
 13. Opracowanie stanowiska Rady Gminy w sprawie obowiązującego w Polsce systemu ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich oraz potrzeby powrotu do obowiązkowych powszechnych ubezpieczeń rolniczych.
 14. Omówienie stanowiska Rady Gminy w sprawie obowiązującego w Polsce systemu ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich oraz potrzeby powrotu do obowiązujących powszechnych ubezpieczeń rolniczych.
 15. Wolne wnioski i informacje.
 16. Zakończenie obrad.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

 

Magdalena Olak