Zawiadomienie XXVII Sesja Rady Gminy

Zawiadomienie XXVII Sesja Rady Gminy

12 czerwca 2018 Off By admin

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.- o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz § 20, pkt 3 Statutu Gminy Stary Brus, zwołuję XXVII sesję Rady Gminy Stary Brus. Posiedzenie odbędzie się w dniu 20 czerwca br. o godz. 10 — w świetlicy Urzędu Gminy.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i uchwalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach, zwłaszcza związane z wykonaniem uchwał Rady.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
6/1 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Stary Brus z wykonania budżetu za 2017 rok,
6/2 udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stary Brus z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok,
6/3 ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Stary Brus miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, 6/4 zbycia nieruchomości gminnej,
6/5 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2018 r. 6/6 zmian w budżecie gminy na 2018 r.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zakończenie obrad.