Znalazłeś padłego dzika? Zgłoś, możesz zarobić!

Znalazłeś padłego dzika? Zgłoś, możesz zarobić!

12 lipca 2018 Off By admin

WYTYCZNE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA

W PRZYPADKU ZNALEZIENIA PADŁEGO DZIKA

Afrykański pomór świń (ASF) to szybko szerząca się choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, w związku z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Występowanie ASF wśród dzików może stanowić zagrożenie dla trzody chlewnej. Wirus ASF może przez długi czas utrzymywać się w zwłokach padłych dzików, z tego powodu powinny być one usuwane ze środowiska.

Cel: wytyczne dotyczą sposobu postępowania przez osoby, które znajdą martwego dzika na obszarach o największym zagrożeniu ASF, w tym przez osoby, które wezmą udział w akcji (konkursie) ogłoszonym przez Marszałka Województwa Lubelskiego na terenie obowiązywania konkursu.
Akcja konkursowa jest zorganizowana w celu wsparcia działań, zmierzających do eliminacji wirusa poprzez usuwanie martwych dzików, potencjalnie zakażonych ASF, ze środowiska. Ścisłe przestrzeganie tych wytycznych ma na celu zminimalizowanie ryzyka ewentualnego rozprzestrzenienia się choroby, w tym ryzyka wprowadzenia ASF do gospodarstw, w których utrzymywane są świnie. Przez „dziki padłe” w ramach akcji konkursowej, należy rozumieć zwłoki dzików w dowolnym stadium rozkładu, w tym również kości dzików. Jednakże, w przypadku znalezienia zwłok dzika zabitego w wyniku kolizji drogowych (w pasie drogowym lub w pobliżu), informację taką należy również zgłosić do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii.

Czynności podejmowane po znalezieniu padłego dzika:
– odpowiednie oznakowanie miejsca znalezienia zwłok dzika np. za pomocą taśmy rozpiętej na pniach drzew na wysokości ok. 1,5 m lub za pomocą tyczki/patyka z chorągiewką w celu łatwiejszej identyfikacji miejsca znalezienia padłego dzika;
– powstrzymanie się od dotykania zwłok dzika i pozostawienie ich w miejscu znalezienia;
– zgłoszenie faktu i miejsca znalezienia padłego dzika do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii: w trakcie zgłoszenia należy podać miejsce znalezienia zwłok (w tym, np. charakterystyczne punkty orientacyjne), dane osoby zgłaszającej (w tym numer telefonu kontaktowego), liczbę znalezionych w danym miejscu zwłok dzików, ewentualnie stan zwłok padłych dzików (stan ewentualnego rozkładu, wyłącznie kości);

– w czasie działań nie wolno pozostawiać żadnych odpadków żywnościowych w lesie;
– należy pamiętać, iż zgodnie z rozporządzeniem z dnia 6 maja 2015 w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. 2015, poz. 711 ze zm.) na obszarach o największym zagrożeniu ASF, na których odbywa się ww. konkurs, nakazuje się stosowanie przez osoby mające kontakt z dzikami środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w t ym odkażanie rąk i obuwia;
– należy przestrzegać zasady, że osoba, która znalazła padłego dzika, a tym samym mogła mieć kontakt z wirusem ASF, przez 72 godziny po znalezieniu padłego dzika, nie wchodziła do miejsc, w których utrzymywane są świnie i nie wykonywała czynności związanych z obsługą świń;
– dodatkowo należy pamiętać iż, zgodnie z ww. rozporządzeniem na obszarach objętych restrykcjami w związku z ASF zakazuje się wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego
pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem ASF.


REGULAMIN KONKURSU
Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu - Wniosek
Załącznik nr 2 do Regulaminu z gminami-Oświadczenie 

Wykaz gmin objetych konkursem ASF 

Uchwała ZWL - przyjęcie regulaminu konkursu dla gmin -Zarząd 26.06.2018r