DOŻYNKI 2016: Regulamin stanowisk wystawienniczych

Regulamin stanowisk wystawienniczych

Dożynki Powiatowe 2016

Stary Brus 28 sierpnia 2016r.

§1

Definicje

Ilekroć w regulaminie jest mowa o :

 • Wystawcy – należy przez to rozumieć podmiot rezerwujący stanowisko wystawiennicze, promocyjne lub handlowe na czas trwania Dożynek Powiatu Włodawskiego 2016,

 • Organizatorze – należy przez to rozumieć Gminę Stary Brus,

 • terenie imprezy – należy przez to rozumieć teren wyznaczony przez Organizatora, na którym odbywają się dożynki.

§2

Organizator

Organizatorem imprezy jest Gmina Stary Brus , 22-244 Stary Brus, tel.82 571- 01- 26, e-mail: UG@starybrus.lublin.pl

§3

Warunki uczestnictwa

 1. Warunkiem uczestnictwa w Dożynkach Powiatowych jest dostarczenie do Organizatora wypełnionej karty zgłoszenia i podpisanego Regulaminu, a następnie uzyskanie od Organizatora pisemnego lub telefonicznego potwierdzenia uczestnictwa w Dożynkach Powiatowych lub otrzymanie zaproszenia do uczestnictwa i jego przyjęcie.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w Dożynkach bez podania przyczyny.

 3. Zgłoszenia przesłane pocztą, mailem lub dostarczane osobiście przyjmowane będą do 20 lipca 2016r. Organizator poinformuje osoby, które nadesłały zgłoszenia o przyjęciu bądź odrzuceniu zgłoszenia. Karty zgłoszeniowe ( załącznik nr1 ) należy przesłać na adres Organizatora z dopiskiem Dożynki Powiatu Włodawskiego 2016r.

 4. Za datę złożenia karty zgłoszeniowej uznaje się dzień jej otrzymania przez Organizatora.

 5. Wystawca może zgłosić Organizatorowi rezygnację z uczestnictwa w wydarzeniu do dnia 02 sierpnia 2016r.

§4

Obowiązki Uczestnika

 1. Wystawca ma obowiązek prowadzić działalność stoiska w godzinach wyznaczonych przez

  Organizatora. Ewentualnie zmiany dotyczące godzin prowadzenia stoiska muszą być ustalane z Organizatorem i wprowadzane wyłącznie za jego zgodą.

 2. Do obowiązków Wystawcy należy zorganizowanie stoiska i dostawy towarów na teren imprezy w godzinach 6.00- 10.00 dnia 28 sierpnia 2016r. Godziny wjazdu i wyjazdu pojazdów muszą być bezwzględnie przestrzegane.

 1. Przygotowanie stoiska musi zakończyć się najpóźniej 60 minut przez rozpoczęciem imprezy ( do godz.13).

 2. Stoisko przeznaczone jest dla Wystawcy, który jest za nie odpowiedzialny i zobowiązany

  utrzymywać w jego obrębie czystość i estetykę. Po zakończeniu działalności stoiska Wystawca zobowiązany jest do uprzątnięcia zajmowanego terenu.

 3. Stoisko Wystawcy może zajmować tylko jeden podmiot ( podmioty współpracujące oraz inne mogą być prezentowane w formie uzgodnionej co najmniej na 7 dni przed imprezą z Organizatorem i wyłącznie za zgodą Organizatora).

 4. Wystawca prezentuje na stoisku artykuły, które zostały wymienione na karcie zgłoszeniowej

  Dożynek Powiatu Włodawskiego 2016 lub których rodzaj został ustalony z Organizatorem.

 5. Osoby obsługujące punkty żywnościowe oraz stoiska, na których prowadzi się sprzedaż lub

  dystrybucję artykułów spożywczych muszą bezwzględnie posiadać ważna książeczkę badań

  dla celów sanitarno- epidemiologicznych.

 6. Wystawca, który będzie oferować na swoim stanowisku produkty spożywcze oświadcza jednocześnie , że wszelkie produkty zostaną przygotowane oraz podane zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi, z należytą starannością i w tym zakresie Wystawca odpowiada przez właściwym Inspektorem Sanitarnym oraz innymi uprawnionymi służbami. Wystawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec nabywców jego produktów.

 7. Wystawcy stoisk zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących

  oznaczenia placówki, wprowadzania do obrotu handlowego towarów odpowiednio oznakowanych, posługiwania się narzędziami pomiarowymi legalizowanymi, przestrzegania terminów przydatności do spożycia i trwałości towarów spożywczych przeznaczonych do sprzedaży i degustacji.

 8. Sprzedaż i spożywanie alkoholu są możliwe tylko w miejscach wyznaczonych przez Organizatora.

 9. Pokazy i warsztaty organizowane przy stoiskach stanowią indywidualną formę promocji Wystawcy, którą Wystawca organizuje we własnym zakresie i na własny koszt. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo ingerencji w ich formę.

 10. Wystawca ma prawo do prowadzenia reklamy w obrębie własnego stoiska w zakresie uzgodnionym Organizatorem pod warunkiem, że nie zakłóca tym normalnego toku imprezy. Reklama poza stoiskiem wymaga zgody Organizatora, w przeciwnym razie zostanie zlikwidowana na koszt Wystawcy.

 11. Wystawca korzystający z energii elektrycznej zapewnianej przez Organizatora, zobowiązany jest do pokrycia kosztów korzystania zgodnie z indywidualnymi uzgodnieniami, opartymi na zgłoszonym zapotrzebowaniu.

 12. Wystawca ubezpiecza artykuły handlowe, reklamowe, urządzenia wystawowe i techniczne we własnym zakresie.

 13. Na stoisku wystawienniczym obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.

 14. Poziom hałasu na stoisku Wystawcy nie może przeszkadzać innym Wystawcom oraz Organizatorowi w przeprowadzeniu imprezy. Emisja muzyki lub innych dźwięków na stoisku wystawienniczym wymaga pisemnej zgody Organizatora.

 1. Zabrania się wnoszenia i posiadania przez osoby, w tym także Wystawców, broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, środków odurzających lub substancji psychotropowych na teren imprezy.

 2. Zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt na teren imprezy oraz prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na terenie imprezy.

 3. Zabrania się parkowania wszelkich pojazdów na drogach ewakuacyjnych i dojazdowych, bądź zastawiania ich jakimikolwiek przedmiotami.

 4. W przypadku nie stosowania się do ustaleń Regulaminu Organizator może zdecydować o wykluczeniu Wystawcy z Dożynek.

 5. Zaakceptowanie i podpisanie niniejszego Regulaminu jest warunkiem uczestnictwa w Dożynkach Powiatowych.

§5

Obowiązki Organizatora

 1. Organizator zastrzega sobie prawo czasowego wyłączenia z działalności stoiska Wystawcy.

 2. Organizator może przedłużyć czas działania poszczególnych stoisk w wyniku indywidualnych ustaleń z poszczególnymi wystawcami.

 3. Lokalizację stoiska wskazuje Organizator, przy czym zastrzega sobie prawo do jej zmiany z przyczyn organizacyjnych lub technicznych. Rodzaj oraz stoiska przyznanego Wystawcy przez Organizatora nie podlegają zamianie.

 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towarów przed, po i w trakcie trwania imprezy ani za inne szkody spowodowane kradzieżą, wandalizmem, działaniem sił przyrody i innymi przyczynami losowymi.

 5. Podczas trwania Dożynek Powiatowych pełniony będzie przez Organizatora stały dyżur w Punkcie Organizacyjnym Dożynek.

 6. Organizator zapewnia Wystawcom wjazd na teren Dożynek Powiatowych w dniu 28 sierpnia 2016r.od godziny 6.00. Wjazd możliwy będzie jedynie za okazaniem kart wjazdowych tymczasowych (przesłanych do Wystawcy listownie bądź odebranych osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Stary Brus.

§6

Przepisy przeciwpożarowe i porządkowe

 1. Przygotowanie, funkcjonowanie i demontaż stoiska muszą być wykonane zgodnie z przepisami bhp i ppoż. Wystawcy i wykonawcy robót ponoszą osobistą odpowiedzialność wynikającą z nieprzestrzegania ww. przepisów.

 2. W czasie trwania imprezy Wystawca podlega zarządzeniom Organizatora. Organizator zobowiązuje się poinformować Wystawcę o zmianie miejsca lub terminu imprezy.

§7

Inne postanowienia

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu i miejsca planowanej imprezy w uzasadnionych przypadkach – z tego tytułu Wystawcom nie przysługuje prawo roszczeń wobec Organizatora.

 2. Osoby nie będące Wystawcami Dożynek Powiatowych, a wystawiające swoje produkty na terenie imprezy będą usuwane przez Służby Porządkowe.

 3. Na terenie Dożynek bez zezwolenia Organizowania nie mogą odbywać się występy ani prezentacje artystyczne czy rozrywkowe.

 4. Ewentualne reklamacje Wystawców powinny być niezwłocznie zgłaszane w formie pisemnej do Punktu Organizacyjnego Dożynek Powiatowych. Reklamacje złożone po zakończeniu Dożynek nie będą uwzględniane.

 5. Przypadki nie uwzględnione w Regulaminie będą rozstrzygane na podstawie Kodeksu Cywilnego i innych właściwych przepisów obowiązującego prawa.

 6. Ewentualne spory pomiędzy Organizatorem, a Uczestnikami wynikłe w związku z Dożynkami rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.

 7. Egzekwowanie postanowień niniejszego Regulaminu powierza się Organizatorowi, podległym mu Służbom Porządkowym oraz Policji.

Wójt Gminy Stary Brus

Paweł Kołtun

 

DOŻYNKI POWIATU WŁODAWSKIEGO- KARTA ZGŁOSZENIA STOISKA HANDLOWEGO - pobierz

Post Author: admin