Zawiadomienie – V sesja Rady Gminy Stary Brus

Zawiadomienie – V sesja Rady Gminy Stary Brus

30 stycznia 2019 Off By admin

ZAWIADOMIENIE

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz § 20 pkt 3 Statutu Gminy Stary Brus, zwołuję V sesję Rady Gminy Stary Brus. Posiedzenie odbędzie się 8 lutego 2019 r. o godz. 1000  w świetlicy Urzędu Gminy z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie i uchwalenie porządku obrad.
 2. Odczytanie i przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie powołania Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego,
  • w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej,
  • w sprawie ustalenia harmonogramu Sesji Rady Gminy na rok 2019,
  • w sprawie ramowego planu pracy Rady Gminy,
  • w sprawie ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej,
  • w sprawie ramowego planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
  • w sprawie uchwalenia wniosku dotyczącego przygotowania i uchwalenia procedur przeprowadzania postępowań ofertowych, które nie będą realizowane z zastosowaniem trybu udzielania zamówień określonego w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.),
  • w sprawie terminów spotkań Radnych z mieszkańcami gminy,
  • w sprawie terminów spotkań Przewodniczącego Rady Gminy z mieszkańcami gminy,
  • w sprawie ramowego planu pracy Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego,
  • w sprawie apelu Rady Gminy o wsparcie finansowe jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Brusie,
  • w sprawie powołania doraźnej komisji do opracowania zmian w Statucie Gminy Stary Brus i ogłoszenia tekstu jednolitego.
 7. Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej.
 8. Wolne wnioski i informacje.
 9. Zakończenie obrad.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

 

Magdalena Olak