DOTACJE NA UTWORZENIE FIRMY do 80 000 zł

DOTACJE NA UTWORZENIE FIRMY do 80 000 zł

11 września 2019 Off By admin

Nabór wniosków o przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej w Lokalnej Grupie Działania „Poleska Dolina Bugu”
 Termin składania wniosków: 01 – 15 X 2019 r.
 Miejsce składania wniosków: LGD „Poleska Dolina Bugu”, Okuninka XIII-1
 Kwota dofinansowania: 80 000,00 zł (stała kwota)
 Forma wsparcia: ryczałt (I transza: 64 tys. zł, II transza: 16 tys. zł)
 Limit środków na przyznanie dotacji: 960 000,00 zł
 Termin szkolenia przed naborem: 06 IX 2019 r. godz. 10:00 w siedzibie LGD
(dodatkowe punkty za udział w szkoleniu)
Dla kogo dotacja: wyłącznie dla mieszkańców gmin: Włodawa (wiejska i miejska), Wola Uhruska, Hańsk, Ruda-Huta, Hanna, Wyryki i Stary Brus, należących co najmniej do jednej z grup defaworyzowanych wskazanych w LSR, tj.: osoby długotrwale bezrobotne (tj. pozostające bez pracy łącznie przez co najmniej 12 m-cy w ciągu 2 lat wstecz od dnia złożenia wniosku do LGD), osoby młode 18-35 lat, osoby w wieku 50+, kobiety zamieszkałe na obszarze gmin wiejskich objętych LSR.
Szczegółowe informacje dostępne w Biurze LGD w Okunince XIII-1, 22-200 Włodawa, na stronie internetowej: www.dolina-bugu.pl, a także udzielane e-mailowo: poleskadolinabugu@poczta.fm i telefonicznie: 732821113.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.