Informacja dotycząca przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Informacja dotycząca przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

9 czerwca 2020 Off By admin

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczychod pełnomocników wyborczych(lub osób przez nich upoważnionych) komitetów wyborczych zarejestrowanychw wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, odbywa się w następujący sposób:

  • codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach tj. od 7:30 do 15:30 w przy wejściu głównym do Urzędu Gminy Stary Brus  do dnia 12 czerwca 2020 r.

Osoba dokonująca zgłoszenia osobiście z upoważnienia pełnomocnika wyborczego, dołącza do zgłoszenia: upoważnienie wystawione przez pełnomocnika lub jego kopię. W przypadku dołączenia kopii upoważnienia, należy okazać oryginał upoważnienia.

  •  drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Stary Brus,

Stary Brus 47a,  22-244 Stary Brus

  •  w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy:

 gmina@starybrus.pl,  urz-061904-1@pkw.gov.pl.

 Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny.
W takim przypadku oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń).

Sposób zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz zasady powoływania tych komisji szczegółowo określa uchwała nr 161/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 czerwca  2020 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 28 czerwca 2020 r.

UWAGA!

Termin zgłoszenia kandydatów upływa w dniu 12 czerwca 2020 r.

W przypadku przesłania zgłoszeń drogą pocztową będą one uwzględniane wyłącznie, gdy wpłyną do Urzędu Gminy Stary Brus do dnia 12 czerwca  2020 r.
lub w formie elektronicznej (najpóźniej do 12 czerwca 2020 r. w godzinach pracy normalnego funkcjonowania Urzędu  do godz. 1510).

DYŻURY URZEDNIKA WYBORCZEGO W GMINIE Stary Brus:

Urzędnik Wyborczy będzie pełnił dyżur telefoniczny pod numerem telefonu:
505-782-246 oraz pod adresem e-mail: urz-061904-1@pkw.gov.pl w następujących dniach:

– 9 czerwca 2020 r.;
– 10 czerwca 2020 r.
– 12 czerwca 2020 r.

                                                                                                  Urzędnik Wyborczy

                                                                                               /-/ Kamila Leśniewska