Obrady Rady Gminy – zawiadomienie

Obrady Rady Gminy – zawiadomienie

19 kwietnia 2018 Off By admin

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.- o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz § 20, pkt 3 Statutu Gminy Stary Brus, zwołuję XXVI sesję Rady Gminy Stary Brus. Posiedzenie odbędzie się w dniu 27 kwietnia br. o godz. 10 — w świetlicy Urzędu Gminy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie i uchwalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach, zwłaszcza związane z wykonaniem uchwał Rady.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • podziału Gminy Stary Brus na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
 • uchwalenia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stary Brus”
 • określenia górnej stawki za usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych
  i transportu nieczystości ciekłych,
 •  zmian w budżecie gminy na 2018 r. 

  7. Wolne wnioski i informacje.
  8. Zakończenie obrad.