OPS: OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO – ASYSTENT RODZINY

OPS: OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO – ASYSTENT RODZINY

14 lutego 2017 Off By admin

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Brusie
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO: ASYSTENT RODZINY

1.Wymagania.

Asystentem rodziny może być osoba, która:
a) posiada obywatelstwo polskie;
b) posiada wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub:
– wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną,
– wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

W/w szkolenia i studia podyplomowe winny obejmować zakres programowy szkolenia określony w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011r. (Dz. U. Nr 272 poz. 1608) w sprawie szkoleń na asystenta rodziny.
c) nie jest i nie był/była pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona;
d) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
e) nie był/była skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
f) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
g) posiada umiejętność podejmowania decyzji;
h) ma poczucie odpowiedzialności;
i) stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na określonym stanowisku.

2.Wymagania dodatkowe:
a) wysoka kultura osobista;
b) znajomość obsługi komputera;
c) umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym;
d) doświadczenie w pracy związanej z pomocą rodzinie, wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny;
e) znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami;
f) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;
g) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną;
h)kreatywność, odporność na stres;
i) komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność;

3.Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
a) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikami socjalnymi;
b) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
c) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
d) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
e) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
f) wspieranie aktywności społecznej rodzin;
g) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
h) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej;
i) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
j) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
k) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
l) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
m) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
n) sporządzanie na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
o) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
p) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna się za niezbędną.

4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys cv;
b) list motywacyjny;
c) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz kserokopie zaświadczeń
o ukończonych kursach i szkoleniach;
d) kserokopia świadectw pracy;
e) kserokopię dowodu osobistego;
f) kwestionariusz osobowy;
g)zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na w/w stanowisku;
h) Oświadczenie o niekaralności następującej treści:
„Oświadczam, że nie byłem/am karany za przestępstwo popełnione umyślnie lub nieumyślne przestępstwo skarbowe i nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne. Oświadczam, że posiadam pełna zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (DZ. U. z 2014r, poz. 1202 z późn. zm.).”
i) Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko – asystent rodzinny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wojciechowicach, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 1182).”
j)Oświadczenie nt. władzy rodzicielskiej o treści:
„Oświadczam, że nie jestem i nie byłem/am pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza nie jest mi zawieszona ani ograniczona”.
k) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku,

5.Forma zatrudnienia:
a) rodzaj umowy: umowa zlecenie / umowa na czas określony ,
b) okres zatrudnienia: marzec 2017- grudzień 2017

6.Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w OPS w Starym Brusie, w godzinach urzędowania tj. od 7.30 do 15.30, w dni robocze, bądź przesłać pocztą na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Brusie
Stary Brus 47A
22-244 Stary Brus

w zamkniętej/zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko – ASYSTENT RODZINY” w terminie do 24 lutego br. do godziny 15.00 (liczyć się będzie data wpływu oferty do OPS w Starym Brusie)

7.Postępowanie rekrutacyjne:

Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego:
Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej.
Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami.

Kandydaci spełniający wymagania zostaną powiadomieni o dalszych czynnościach związanych z rekrutacją. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej UG Stary Brus oraz na tablicy ogłoszeń Ośrodka niezwłocznie po przeprowadzonym naborze.

W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych wcześniej okoliczności Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Brusie zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru.

Aneta Zając
Kierownik OPS w Starym Brusie

Ogłoszenie o naborze - pobierz
Kwestionariusz osobowy - pobierz