Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

19 stycznia 2018 Off By admin

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Stary Brus ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie :

kultura i sztuka, ochrona dóbr kultury oraz
wspieranie i  upowszechnianie kultury fizycznej

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. Nr 1817, poz. 239 z późn. zm.) art. 30 ust.1, ust 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym( DZ. U. z 2017r, poz.1875).

Wójt Gminy Stary Brus ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następującego zadania publicznego:

I Rodzaj zadania, wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację, termin składania ofert

 1. Zadanie w zakresie kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji: –  20000,00 zł

Termin składania ofert

22.01.2018r. – 19.02.2018r.

pok. nr 5  do godz. 15:00

 Cel: Upowszechnianie i rozwój kultury, wzbogacenie oferty kulturalnej oraz promocja wydarzeń kulturalnych

2. Zadanie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:  –  3000,00 zł.

Termin składania ofert

22.01.2018r. – 19.02.2018r.

pok. nr 5  do godz. 15:00

 Cel: Aktywizacja dzieci i młodzieży

II. Zasady przyznawania dotacji

 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. Nr 1817, poz. 239 z późn. zm.), prowadzące działalność statutową w zakresie zadania wymienionego w części I.
 2. Zlecenie zadania i udzielenie dofinansowania następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. Nr 1817, poz. 239 z późn. zm.).
 3. Ostateczną decyzję o wyborze oferty oraz wysokości kwoty przyznanej dotacji podejmuje Wójt Gminy, po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej.
 4. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania.
 5. Zastrzega się możliwość podziału środków w ramach jednego zadania dla kilku organizacji.
 6. Wójt może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 7. Wójt Gminy może, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, odstąpić od realizacji zadania publicznego, określonego w niniejszym ogłoszeniu, informując o powyższym organizacje, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym oraz pozostałych uczestników konkursu.
 8. Kwota wnioskowanej dotacji nie może wynosić 100% całkowitego kosztu zadania.
 9. Wymagany udział środków finansowych własnych bądź pochodzących z innych źródeł bez      uwzględnienia wkładu osobowego (świadczenia wolontariuszy i pracy społecznej członków) –      minimum 20% kosztu całego zadania.
 10. Złożona oferta nie może być zbieżna pod względem tematyki, zakresu bądź terminu realizacji zadania z inną ofertą złożoną przez tego samego oferenta w tym samym postępowaniu konkursowym. W takim przypadku oferta/oferty opiniowane w terminie późniejszym podlegają odrzuceniu.
 11. Dotacja nie może być wykorzystana na: zakup gruntów i nieruchomości; koszty stałe podmiotów, w tym wynagrodzenia osobowe i utrzymanie biura nie związane bezpośrednio z realizacją zadania; zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy na udzielenie dotacji; pokrycie strat i długów.
 12. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018r. wynosi 23 000 złotych
 13. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017r. wynosiła 23 000 złotych

III. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Zadanie winno być wykonane w 2018 r. Szczegółowe i ostateczne terminy oraz warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania określi umowa pomiędzy Gminą a oferentem.
 2. Powierzone zadanie wnioskodawca zobowiązany jest realizować z najwyższą starannością, zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem i w oparciu o zasady ustalone w drodze umowy z Gminą Stary Brus.
 3. Zadanie winno być realizowane w taki sposób, aby podmiotami działań byli mieszkańcy Gminy Stary Brus
 4. Wyłoniony w konkursie podmiot jest zobowiązany zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, wykazach sponsorów, informacji o tym, że zadanie jest realizowane przy wsparciu finansowym samorządu Gminy Stary Brus. Informacje takie winny być również podawane do publicznej wiadomości w czasie realizacji zadania.

IV Termin i warunki składania ofert

 1. Oferty na realizację wymienionego wyżej zadania należy składać w zaklejonych kopertach, osobiście lub wysłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Stary Brus 47a, 22-244 Stary Brus, pokój nr 5, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 lutego 2018 r. do godz. 15:00 (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do kancelarii). Koperta powinna być opisana. Opis musi zawierać nazwę i adres podmiotu oraz rodzaj i nazwę zadania określonego w ogłoszeniu o konkursie z dopiskiem ,, Oferta na konkurs zadań pożytku publicznego ‘’
 2. Oferta konkursowa winna być sporządzona na druku stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U.z 2016r., poz. 1300).
 3.  Formularz oferty powinien być wypełniony w sposób kompletny, tzn. wszystkie pola i rubryki oraz podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z wyciągiem z Krajowego Rejestru Sądowego lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących.

V Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru oferty

 1. Oceny złożonych ofert dokona Komisja konkursowa, której tryb powoływania i zasady działania określone zostały w „Programie współpracy Gminy Stary Brus z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”.
 2. Komisja konkursowa będzie rozpatrywać oferty w następującym trybie:
 • otwarcie ofert – sporządzenie zbiorczego zestawienia złożonych ofert,
 • ocena ofert pod względem formalnym,
 • odrzucenie ofert, które nie spełnią wymogów formalnych, z wyjątkiem przypadków określonych w poz. 2-5 karty oceny formalnej dla których istnieje możliwość uzupełnienia oferty w terminie trzech dni roboczych od daty zawiadomienia oferenta; w przypadku niedotrzymania terminu oraz braku uzupełnienia oferta nie będzie rozpatrywana,
 • zapoznanie się z treścią złożonych ofert,
 • ocena ofert w oparciu o przedstawione niżej kryteria,
 • ustalenie ocen końcowych ofert poprzez wyliczenie średnich arytmetycznych, obliczonych z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z ocen łącznych wystawionych osobno każdej ofercie przez osoby oceniające,
 • uporządkowanie ofert według uzyskanych ocen końcowych – od najwyższej do najniższej, z uwzględnieniem warunku uzyskania przez oferty ocen końcowych minimum 50 % .
 • sporządzenie przez Komisję protokołu zwięźle opisującego przebieg jej prac i wyniki konkursu, ze wskazaniem oferty rekomendowanej do przyznania środków dotacji i przekazanie do zatwierdzenia Wójtowi Gminy.
 1. Procedurę przeprowadza się również wtedy, gdy na konkurs wpłynie tylko jedna oferta realizacji zadania.
 2. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu 30 dni od daty zakończenia przyjmowania ofert. Możliwe jest dokonywanie rozstrzygnięć w kilku etapach.
 3. Informacja o wynikach konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Stary Brus oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.
 4. Kryteria stosowane przez Komisję konkursową przy wyborze oferty:
 • możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmiot,
 • kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
 • proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmiot będzie realizować zadanie,
 • planowany przez organizację pozarządową lub podmiot udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego – w przypadku zlecania realizacji zadania w formie wspierania wykonywania zadania,
 • planowany przez organizację pozarządową lub podmiot, wkład rzeczowy, osobowy, w tym praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy,
 • analiza i ocena realizacji zadań publicznych zleconych organizacji pozarządowej lub podmiotowi w latach poprzednich, ze zwróceniem uwagi na rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków.

Wójt Gminy Stary Brus

 

Dokumenty:
otwarty konkurs ofert - 2018 - pobierz
wzor oferty - pobierz 
Załącznik do oferty- oswiadczenie - pobierz