PLW – zwalczanie afrykańskiego pomoru świń

PLW – zwalczanie afrykańskiego pomoru świń

27 lipca 2017 Off By admin

ROZPORZĄDZENIE NR 2
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII WE WŁODAWIE
z dnia 26 lipca 2017 r.
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu włodawskiego

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 7, 8c i 8e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z 2015 r. poz. 266 i 470 oraz z 2016 r. poz. 1605) w związku z wystąpieniem ogniska afrykańskiego pomoru świń w miejscowości Sobibór, gm. Włodawa zarządza się, co następuje:
§ 1. Określa się:
1) obszar zapowietrzony, na którym występuje afrykański pomór świń o promieniu około 3 km wokół ogniska choroby, obejmujący teren gminy Włodawa, gdzie zewnętrzną granicę obszaru zapowietrzonego określa się w sposób następujący:
a) od wschodu: rzeką Bug od słupa granicznego nr 1123 do słupa granicznego nr 1107
b) od południa: od słupa granicznego nr 1107 południową granicą działki 547 i 527 do drogi numer 816, na południe drogą 816 wzdłuż granicy działki 97/444 do drogi leśnej, następnie na zachód drogą leśną do torów kolejowych
c) od zachodu: od drogi leśnej torami kolejowymi na północ do drogi leśnej przecinającej tory kolejowe w pobliżu miejscowości Orchówek
d) od północy: od drogi leśnej przecinającej tory kolejowe na południowy – wschód, drogą leśną do rowu melioracyjnego na wschód wzdłuż działki nr 515, następnie rowem melioracyjnym łączącym się z rzeką Bug na południe do słupa granicznego nr 1123
2) obszar zagrożony wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń o promieniu minimum 7 km poza obszar, o którym mowa w pkt 1, obejmujący teren gmin Włodawa, Wola Uhruska, gdzie zewnętrzną granicę obszaru zagrożonego określa się w sposób następujący:
a) od wschodu: od północnej granicy miasta Włodawa rzeką Bug na południe do słupa granicznego numer 1049;
b) od południa: od słupa granicznego numer 1049 na zachód drogą polną do drogi numer 816 następnie tą drogą na południe do skrzyżowania z leśną drogą na granicy działki numer 332/341 dalej drogą leśną do skrzyżowania z drogą Stulno – Macoszyn Mały; dalej na zachód drogą przez miejscowość Kosyń, a następnie droga leśną od Kosynia do Osowy. Drogą przez miejscowość Osowa do drogi numer 812;
c) od zachodu: droga numer 812 na północ do granicy gminy Włodawa, granicą gminy Włodawa do rzeki Krzywianka, następnie rzeką Włodawka aż do granicy miasta Włodawa. Granicą miasta Włodawa do drogi numer 818;
d) od północy: od drogi numer 818 na wschód granicą miasta Włodawa do rzeki Bug.
§ 2. Na obszarze, o którym mowa w § 1 pkt 1 zakazuje się:
1) wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii we Włodawie;
2) przywożenia do gospodarstwa lub wywożenia z gospodarstwa świń oraz zwierząt innych niż świnie bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii we Włodawie;
3) transportu świń po drogach publicznych lub prywatnych, z wyłączeniem dróg w gospodarstwie;
4) organizowania targów, wystaw zwierząt oraz polowań zbiorowych i odłowów zwierząt;
5) wywożenia i rozrzucania ściółki oraz nawozu naturalnego pochodzącego od świń bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii we Włodawie;
6) organizowania widowisk, zgromadzeń i pochodów;
7) wysyłki ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych ze świń do pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich oraz pozostałych części terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 3. Na obszarze, o którym mowa w § 1 pkt 1 nakazuje się:
1) oczyszczenie, odkażenie, a jeżeli jest to konieczne, także dezynsekcję środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu:
a) zwierząt,
b) tusz,
c) pasz,
d) nawozów naturalnych,
e) przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;
2) zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;
3) niezwłoczne powiadamianie Powiatowego Lekarza Weterynarii we Włodawie przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;
4) oznakowanie obszaru, poprzez umieszczenie na granicach obszaru, na drogach publicznych i prywatnych, ścieżkach dla pieszych oraz parkingach trwałych tablic z napisem: „AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAPOWIETRZONY” Tablica i napis na niej ma mieć takie wymiary, aby był czytelny z odległości co najmniej 100 m;
5) umieszczenie na drogach wylotowych z obszaru, mat dezynfekcyjnych nawilżonych środkiem dezynfekcyjnym wskazanym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii we Włodawie oraz ich utrzymywanie w stanie wilgotnym;
6) umieszczenie przed wszystkimi obiektami, w których przetrzymywane są świnie, mat dezynfekcyjnych nawilżonych środkiem dezynfekcyjnym wskazanym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii we Włodawie i utrzymywanie ich w stanie wilgotnym oraz naczyń ze środkiem do dezynfekcji rąk;
7) pozostawianie po zakończeniu pracy ze świniami odzieży i obuwia ochronnego w pomieszczeniu.
§ 4. Na obszarze, o którym mowa w § 1 pkt 2 zakazuje się:
1) wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii we Włodawie;
2) przywożenia do gospodarstwa lub wywożenia z gospodarstwa świń oraz zwierząt innych niż świnie bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii we Włodawie;
3) transportu świń po drogach publicznych lub prywatnych, z wyłączeniem dróg w gospodarstwie;
4) organizowania targów, wystaw zwierząt oraz polowań zbiorowych i odłowów zwierząt.
§ 5. Na obszarze, o którym mowa w § 1 pkt 2 nakazuje się:
1) oczyszczenie, odkażenie, a jeżeli jest to konieczne, także dezynsekcję środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu:
a) zwierząt,
b) tusz,
c) środków żywienia zwierząt,
d) nawozów naturalnych,
e) przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;
2) zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;
3) niezwłoczne powiadamianie Powiatowego Lekarza Weterynarii we Włodawie przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;
4) oznakowanie obszaru, poprzez umieszczenie na granicach obszaru, na drogach publicznych i prywatnych, ścieżkach dla pieszych oraz parkingach trwałych tablic z napisem: „AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAGROŻONY” Tablica i napis na niej ma mieć takie wymiary, aby był czytelny z odległości co najmniej 100 m.
§ 6. Nakazy i zakazy, o których mowa w § 2, 3, 4 i 5 obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarach, o których mowa w § 1.
§ 7. Wykonanie rozporządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta Włodawa, Staroście Włodawskiemu, Komendantowi Powiatowej Policji we Włodawie, Komendantowi Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej we Włodawie, Lubelskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego, Komendantom Placówek Straży Granicznej we Włodawie, Zbereżu, Wójtom Gmin Włodawa, Wola Uhruska.
§ 8. Burmistrz Miasta Włodawa, Wójtowie Gmin Włodawa, Wola Uhruska oznaczą obszar zapowietrzony w sposób określony w § 3 pkt 4 oraz obszar zagrożony afrykańskim pomorem świń w sposób określony w § 5 pkt 4.
§ 9. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta we Włodawie, Urzędach Gmin Włodawa, Wola Uhruska, oraz miejscowościach (sołectwach) na obszarze zapowietrzonym i zagrożonym.
§ 10. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości.
Powiatowy Lekarz Weterynarii we Włodawie

Uzasadnienie

W dniu 25 lipca 2016 r. w miejscowości Sobibór gmina Włodawa stwierdzono ognisko afrykańskiego pomoru świń. W związku z powyższym podjęto czynności mające na celu likwidację choroby. Powiatowy Lekarz Weterynarii we Włodawie wydał rozporządzenie Nr 2 w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu włodawskiego. Przeprowadzono dochodzenie epizootyczne, wykonano lustrację terenu zagrożonego. Afrykański pomór świń jest zakaźną chorobą świń, powodującą śmiertelność i zaburzenia zdrowotne, które w szybkim czasiemogą osiągnąć rozmiary epidemii i spowodować poważne zagrożenie dla zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego. Stosownie do treści art. 41 ust. 1 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt choroba ta mieści się w wykazie chorób zakaźnych, które podlegają zwalczaniu z urzędu. W przypadku stwierdzenia należy podjąć radykalne kroki w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się choroby. Zakazy i nakazy określone w §2, §3, §4 i §5 rozporządzenia mają na celu zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby. Obowiązek rozwieszenia ogłoszeń ma na celu ostrzeżenie osób wjeżdżających na teren zapowietrzony i zagrożony o wystąpieniu choroby. W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii we Włodawie zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń. (Dz. U. z 2015 r. poz. 754) wyznaczył ognisko choroby. Zasadne jest wydanie rozporządzenia określającego zakazy i nakazy na terenie powiatu włodawskiego.mapa-10km-obwod