Pomoc żywnościowa 2024

Pomoc żywnościowa 2024

9 kwietnia 2024 Off By admin

Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Brusie informuje, że rozpoczyna kwalifikowanie osób i rodzin z terenu Gminy Stary Brus do pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – PODROGRAM 2023.

Pomocą żywnościową w ramach programu FEPŻ mogą być objęte osoby i rodziny:

zamieszkujące na terenie Gminy Stary Brus i  spełniające kryterium dochodowe,  na podstawie art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej

  • 2056,40 zł dla osoby samotnie gospodarującej
  • 1590,00 zł dla osoby  w rodzinie

Za dochód netto uważa się sumę miesięcznych przychodów pomniejszoną o:

  • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych i koszty uzyskania przychodu;
  • składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach (ZUS,KRUS);
  • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Na dochód określony w przepisach ustawy o pomocy społecznej składają się przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia oświadczenia, a w przypadku utraty w tym miesiącu dochodu – z miesiąca, w którym oświadczenie zostało złożone.

Osoby chętne powinny zgłosić się do tut. Ośrodka w  celu uzyskania skierowania.

Warunkiem zakwalifikowania do ww. pomocy jest przedłożenie dokumentów potwierdzających dochód wszystkich członków rodziny, osoby posiadające użytki rolne powyżej 1 ha przeliczeniowego – zaświadczenie lub oświadczenie o posiadaniu hektarów przeliczeniowych.