Program „Czyste Powietrze”

Program „Czyste Powietrze”

9 czerwca 2021 Off By admin

Wójt Gminy Stary Brus informuje, iż Gmina Stary Brus przystąpiła do porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w przedmiocie wsparcia realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze przez samorządy gminne.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem pracownik Urzędu Gminy Stary Brus świadczy na rzecz wnioskodawców, będących mieszkańcami Gminy, pomoc doradczą przy wypełnieniu wniosku.

Pomoc pracownika obejmuje:

1. wsparcie przy rejestracji na Portalu Beneficjenta, wypełnieniu i wysłaniu wniosku w formie elektronicznej,

2. zapoznanie z zasadami Programu Czyste Powietrze i dokumentami z nimi związanymi,

3. wsparcie przy skompletowaniu wniosku o dofinansowanie (wskazanie, kto, gdzie podpisuje wniosek, wskazanie wymaganych do wypełnienia pól i niezbędnych załączników),

4. wsparcie przy wprowadzaniu danych z posiadanego audytu energetycznego / uproszczonej analizy energetycznej,

5. wsparcie przy wyliczaniu części dochodowej,

6. weryfikacja samodzielnie sporządzonego i przedłożonego w Urzędzie Gminy wniosku pod kątem kompletności i spełnienia wymagań formalnych, weryfikacja poprawności rachunkowej, prawidłowości dołączonych dokumentów,

7. wsparcie doradcze w wypełnianiu wniosku o płatność.

Jednocześnie informujemy, że Gmina dokonuje oceny wniosku o dofinansowanie, mającej na celu jedynie usprawnienie procesu weryfikacji wniosku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie – nie decyduje natomiast o przyznaniu dofinansowania.

To WFOŚiGW dokonuje pełnej oceny wniosku zgodnie z kryteriami dostępu i kryteriami jakościowymi dopuszczającymi i na podstawie tej oceny dokonuje kwalifikacji do przyznania pomocy.

Dane pracownika wyznaczonego do realizacji porozumienia:

Bożena Szuba, pokój nr 6
tel. 82 571 03 70
e-mail. czystepowietrze@starybrus.pl