„Realizacja gminnego Programu Usuwania Azbestu w roku 2018″ – Zaproszenie do złożenia ofert

„Realizacja gminnego Programu Usuwania Azbestu w roku 2018″ – Zaproszenie do złożenia ofert

10 kwietnia 2018 Off By admin

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY – ZAPYTANIE OFERTOWE

„Realizacja gminnego Programu Usuwania Azbestu w roku 2018″

0  wartości nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) określonego w art. 4 pkt.8

Nazwa zadania: wykonywanie prac związanych z demontażem transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest, znajdujących się na nieruchomościach położonych na terenie gminy Stary Brus, stanowiących własność osób fizycznych.

Ustalenia masy dokonano w oparciu o sugerowany przez WFOŚiGW w Lublinie przelicznik 1 m2= 0,013 Mg dla eternitowych płyt falistych.

  1. Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV 90.65.00.00-8 – Usługi usuwania azbestu.
  2. W związku z planowanym do wykonania wyżej wymienionym zadaniem zapraszam do złożenia oferty na wykonanie w zakresie: wg. Zał. nr 1.
  • Demontaż pokryć dachowych zawierających azbest – cena za lm2.
  • Transport zdemontowanych pokryć dachowych, zdeponowanie i unieszkodliwienie na składowisku odpadów – cena za lm2.
  1. Termin wykonania zamówienia: do 30 września 2018 r.
  2. Oferta w kryterium cena winna zawierać cenę netto, brutto oraz podatek VAT.
  3. Z wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa na wykonanie zamówienia.
  4. Od rozstrzygnięcia zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.
  5. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: najniższa cena – waga 100%.
  6. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do 25 kwietnia 2018 r. do godz. 1500 w siedzibie zamawiającego tj. Urząd Gminy Stary Brus 47a, 22-244 Stary Brus pokój nr 5.

Oferty można również przesłać faksem na nr 82 5710126 lub pocztą elektroniczną na adres: ug@starybrus.lublin.pl

Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienia jest: Krzysztof Dybek – inspektor, tel. 82-5710126 w 21 w godz. od 7:30 do 15:30.

 

Zaproszenie do zlozenia ofert wraz z zalacznikami - pobierz