Świadczenie wychowawcze – Rodzina 500 plus

Świadczenie wychowawcze – Rodzina 500 plus

17 marca 2016 Off By admin

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Brusie informuje, że na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Stary Brus jednostką wyznaczoną do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego został tutejszy Ośrodek.

Wnioski można składać w formie papierowej od 1 kwietnia 2016 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Brusie w dni robocze w godz. od 8.00 do 15.00 lub przez internet za pośrednictwem portalu Emp@tia.

Wnioski można pobrać w linku poniżej lub od 21 marca 2016 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Brusie.

Informacji dotyczących Programu można uzyskać na stronie http://www.mpips.gov.pl/ oraz od  pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Brusie – nr tel. 82 571 01 02

Program „Rodzina 500 plus” to nieopodatkowane świadczenie wychowawcze 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny mniej zamożne otrzymają wsparcie także na pierwsze dziecko. Pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia.

Wsparcie na pierwsze dziecko rodzice otrzymają po spełnieniu kryterium dochodowego 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1200 zł netto na osobę w rodzinie, w której wychowywane jest dziecko niepełnosprawne.

Jeśli wniosek zostanie złożony w okresie od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r., ośrodek będzie miał trzy miesiące, licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, na wydanie decyzji i wypłacenie świadczenie wychowawczego.

Jeśli złożymy wniosek po 1 lipca 2016 r. to świadczenie wychowawcze zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku .

Wnioski złożone po 1 lipca 2016 r. według zasady, w przypadku kompletnego wniosku złożonego do 10 dnia miesiąca włącznie, otrzymają decyzję i wypłatę za ten miesiąc, do końca tego miesiąca. Wnioski złożone po 10 dniu danego miesiąca spowoduje, wydaniem decyzji i wypłatą świadczenia najpóźniej ostatniego dnia kolejnego miesiąca, z wyrównaniem za cały miesiąc w którym wniosek został złożony.

Świadczenie wychowawcze wypłacane będzie w sposób dogodny dla wnioskodawcy.

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – POBIERZ

Wniosek o świadczenie wychowawcze:

ZAŁĄCZNIK 1 – WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

ZAŁĄCZNIK 2 -OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODACH OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES, NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO