Wybory uzupełniające – Zarządzenie Wojewody Lubelskiego

Wybory uzupełniające – Zarządzenie Wojewody Lubelskiego

4 stycznia 2018 Off By admin

ZARZĄDZENIE NR 1
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 2 stycznia 2018 r.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stary Brus.

Na podstawie art. 385 § 1 i 2 i art. 386 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r., poz. 15 i 1089) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy Stary Brus, w okręgu wyborczym Nr 6, w którym wybierany będzie jeden radny.

§ 2.

Datę wyborów wyznacza się na niedzielę dnia 25 marca 2018 r.

§ 3.

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości i ogłasza w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

w/z WOJEWODY LUBELSKIEGO
Robert Gmitruczuk
WICEWOJEWODA

 

 
Termin wykonania czynności wyborczej
 Treść czynności wyborczej
do 4 stycznia 2018 r.
– podanie do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody Lubelskiego w sprawie wyborów uzupełniających.
do 14 stycznia 2018 r.
– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie wybieranych radnych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Starym Brusie.
– zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Chełmie o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnego.
do 24 stycznia 2018 r.
– zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Chełmie kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Starym Brusie.
do 29 stycznia 2018 r.
– powołanie przez Komisarza Wyborczego w Chełmie Gminnej Komisji Wyborczej w Starym Brusie.
do 13 lutego 2018 r.
do godz. 24:00
– zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej list kandydatów na radnego.
do 23 lutego 2018 r.
– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia informacji o numerze, granicy obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej.
– zgłaszanie kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej.
do 4 marca 2018 r.
– powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Starym Brusie obwodowej komisji wyborczej.
– sporządzenie spisu wyborców w Urzędzie Gminy Stary Brus.
– przyznanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Starym Brusie numerów dla zarejestrowanych list kandydatów.
– zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania w alfabecie Braillea.
do 5 marca 2018 r.
– rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Starym Brusie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego.
do 16 marca 2018 r.
– składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.
23 marca 2018r.
do godz. 24:00
– zakończenie kampanii wyborczej.
24 marca 2018 r.
– przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu wyborców.
25 marca 2018r.
godz. 7:00 -21:00
– przeprowadzenie głosowania.