Wykaz nieruchomości komunalnej przeznaczonej do sprzedaży

Wykaz nieruchomości komunalnej przeznaczonej do sprzedaży

13 listopada 2018 Off By admin

Wójt Gminy Stary Brus informuje, że przeznacza do sprzedaży w formie przetargowej nieruchomości stanowiące własność Gminy Stary Brus


Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami(Dz.U. z 2018 poz.121 z póżn. zm.) niniejszy wykaz nieruchomości podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni począwszy od dnia 13.11.2018 r. do 03.12.2018 r.
W terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu osoby zainteresowane,którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, na podstawie art., 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ww ustawy mogą składać wnioski w sprawie nabycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
Informacje o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty przez wywieszenie w gablotach ogłoszeniowych sołectwa danej miejscowości oraz na stronie internetowej urzędu gminy.