Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku

8 stycznia 2020 Off By Redaktor


Wójt Gminy Stary Brus ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie : kultura i sztuka, ochrona dóbr kultury oraz wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) art. 30 ust.1, ust 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym( DZ. U. 2019 r. poz. 506)

Wójt Gminy Stary Brus ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następującego zadania publicznego:
I. Rodzaj zadania, wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację, termin składania ofert
1. Zadanie w zakresie kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji: 20000,00 zł

Termin składania ofert
08.01.2020r. – 28.01.2020r.
pok. nr 5 do godz. 15.00

Cel: Upowszechnianie i rozwój kultury, wzbogacenie oferty kulturalnej oraz promocja wydarzeń kulturalnych

2. Zadanie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: 3000,00 zł.

Termin składania ofert
08.01.2020r. – 28.01.2020r.
pok. nr 5 do godz. 15.00
Cel: Aktywizacja dzieci młodzieży

II. Zasady przyznawania dotacji :

 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), prowadzące działalność statutową w zakresie zadania wymienionego w części I.
 2. Zlecenie zadania i udzielenie dofinansowania następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.).
 3. Ostateczną decyzję o wyborze oferty oraz wysokości kwoty przyznanej dotacji podejmuje Wójt Gminy, po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej.
 4. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania.
 5. Zastrzega się możliwość podziału środków w ramach jednego zadania dla kilku organizacji.
 6. Wójt może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 7. Wójt Gminy może, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, odstąpić od realizacji zadania publicznego, określonego w niniejszym ogłoszeniu, informując o powyższym organizacje, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym oraz pozostałych uczestników konkursu.
 8. Kwota wnioskowanej dotacji nie może wynosić 100% całkowitego kosztu zadania.
 9. Wymagany udział środków finansowych własnych bądź pochodzących z innych źródeł bez
  uwzględnienia wkładu osobowego (świadczenia wolontariuszy i pracy społecznej członków) –
  minimum 10% kosztu całego zadania.
 10. Złożona oferta nie może być zbieżna pod względem tematyki, zakresu bądź terminu
  realizacji zadania z inną ofertą złożoną przez tego samego oferenta w tym
  samym postępowaniu konkursowym. W takim przypadku oferta/oferty opiniowane w terminie
  późniejszym podlegają odrzuceniu.
 11. Dotacja nie może być wykorzystana na: zakup gruntów i nieruchomości; koszty stałe
  podmiotów, w tym wynagrodzenia osobowe i utrzymanie biura nie związane bezpośrednio
  z realizacją zadania; zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy na udzielenie dotacji;
  pokrycie strat i długów.
 12. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020r. wynosi 23 000 złotych
 13. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019r. wynosiła 23 000 złotych
  III. Termin i warunki realizacji zadania
  1) Zadanie winno być wykonane w 2020 r. Szczegółowe i ostateczne terminy oraz warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania określi umowa pomiędzy Gminą a oferentem.
  2) Powierzone zadanie wnioskodawca zobowiązany jest realizować z najwyższą starannością, zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem i w oparciu o zasady ustalone w drodze umowy z Gminą Stary Brus.
  3) Zadanie winno być realizowane w taki sposób, aby podmiotami działań byli mieszkańcy Gminy Stary Brus
  4) Wyłoniony w konkursie podmiot jest zobowiązany zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.),
  a także w ogłoszeniach prasowych, wykazach sponsorów, informacji o tym, że zadanie jest realizowane przy wsparciu finansowym samorządu Gminy Stary Brus. Informacje takie winny być również podawane do publicznej wiadomości w czasie realizacji zadania.
  IV. Termin i warunki składania ofert
 14. Oferty na realizację wymienionego wyżej zadania należy składać w zaklejonych kopertach, osobiście lub wysłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Stary Brus 47a, 22-244 Stary Brus, pokój nr 5, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 stycznia 2020 r. do godz. 1500
  (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do kancelarii). Koperta powinna być opisana. Opis musi zawierać nazwę i adres podmiotu oraz rodzaj i nazwę zadania określonego w ogłoszeniu o konkursie z dopiskiem ,, Oferta na konkurs zadań pożytku publicznego ‘’
  2 Oferta konkursowa winna być sporządzona na druku stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U.z 2016r., poz. 1300).
 15. Formularz oferty powinien być wypełniony w sposób kompletny, tzn. wszystkie pola i rubryki oraz podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z wyciągiem z Krajowego Rejestru Sądowego lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących.
  V. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru oferty
 16. Oceny złożonych ofert dokona Komisja konkursowa, której tryb powoływania i zasady działania określone zostały w „Programie współpracy Gminy Stary Brus z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”.
 17. Komisja konkursowa będzie rozpatrywać oferty w następującym trybie:
  1) otwarcie ofert – sporządzenie zbiorczego zestawienia złożonych ofert,
  2) ocena ofert pod względem formalnym,
  3) odrzucenie ofert, które nie spełnią wymogów formalnych, z wyjątkiem przypadków ogłoszenia, dla których istnieje możliwość uzupełnienia oferty w terminie trzech dni roboczych od daty zawiadomienia oferenta; w przypadku niedotrzymania terminu oraz braku uzupełnienia oferta nie będzie rozpatrywana,
  4) zapoznanie się z treścią złożonych ofert,
  5) ocena ofert w oparciu o przedstawione niżej kryteria,
  6) ustalenie ocen końcowych ofert poprzez wyliczenie średnich arytmetycznych, obliczonych z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z ocen łącznych wystawionych osobno każdej ofercie przez osoby oceniające,
  7) uporządkowanie ofert według uzyskanych ocen końcowych – od najwyższej do najniższej, z uwzględnieniem warunku uzyskania przez oferty ocen końcowych powyżej 60% maksymalnej, możliwej do uzyskania w konkursie ilości punktów, zgodnie z kartą oceny merytorycznej, stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia,
  8) sporządzenie przez Komisję protokołu zwięźle opisującego przebieg jej prac i wyniki konkursu, ze wskazaniem oferty rekomendowanej do przyznania środków dotacji,
  i przekazanie do zatwierdzenia Wójtowi Gminy.
 18. Procedurę przeprowadza się również wtedy, gdy na konkurs wpłynie tylko jedna oferta realizacji zadania.
 19. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu 30 dni od daty zakończenia przyjmowania ofert. Możliwe jest dokonywanie rozstrzygnięć w kilku etapach.
 20. Informacja o wynikach konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Stary Brus oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.
 21. Kryteria stosowane przez Komisję konkursową przy wyborze oferty:
  1) możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmiot,
  2) kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
  3) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmiot będzie realizować zadanie,
  4) planowany przez organizację pozarządową lub podmiot udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego – w przypadku zlecania realizacji zadania w formie wspierania wykonywania zadania,
  5) planowany przez organizację pozarządową lub podmiot, wkład rzeczowy, osobowy, w tym praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy,
  6) analiza i ocena realizacji zadań publicznych zleconych organizacji pozarządowej lub podmiotowi w latach poprzednich, ze zwróceniem uwagi na rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków.